Etusivu - Kolmihenkinen perhe ulkona

Kolmiportainen tuki

Yleinen tuki: tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, eriyttäminen, oppilashuolto, oppilaanohjaus, avustajapalvelut, joustava ryhmittely.

Tehostettu tuki: kaikki yleisen tuen muodot, joista keskeisimpinä käytössä osa-aikainen erityisopetus, oppilashuolto, oppilaanohjaus, avustajapalvelut.

Erityinen tuki: kokoaikainen erityisopetus, apuvälineet, ohjaus ja tukipalvelut ja lisäksi kaikki edellä mainitut tukemisen muodot.

Yleinen tuki on osa kaikkea kasvatusta ja opetusta. Yleistä tukea annetaan jokaiselle oppilaalle. Sen tehtävänä on oppilaan tukeminen tavoitteiden saavuttamisessa. Tämä edellyttää, että opettaja arvioi oppilaittensa kehitystä ja tuen tarpeita.

Tehostettu tuki on oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin jatkuvampaa, voimakkaampaa ja yksilöllisempää tukemista. Oppilas voi tällöin tarvita useampaa tuen muotoa. Tehostettu tuki perustuu opettajien, oppilaan huoltajan ja oppilashuollon henkilöstön yhteiseen tilannearvioon ja suunnitteluun. Tehostetun tuen aloittaminen käsitellään oppilashuoltotyössä pedagogisen arvion pohjalta. Tehostettua tukea annetaan oppilaalle laadittavan oppimissuunnitelman mukaisesti.

Erityinen tuki astuu kuvaan silloin, jos oppilaalle annettu tehostettu tuki ei riitä auttamaan oppilasta selviytymään koulutyöstä. Erityiseen tukeen siirtymisestä tehdään hallintopäätös. Oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), josta on käytävä ilmi erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen. Erityisopetuksen lisäksi oppilas saattaa tarvita esimerkiksi vahvaa oppilashuollollista, kuntouttavaa, hoidollista tai muuta yksilöllistä tukea.