Etusivu - Kolmihenkinen perhe ulkona

Erityisopetus ja tukipalvelut

Oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen

Oppilaalla on perusopetuslain mukaan oikeus koko perusopetuksen ajan saada opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ohella oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä.

Oppilas saattaa tarvita oppimisessaan ja koulunkäynnissään tukea tilapäisesti tai pitempiaikaisesti. Tuen tarve voi vaihdella vähäisestä vahvempaan tai oppilas voi tarvita monenlaista tukea yhtä aikaa. Koulu auttaa oppilasta erilaisin tukimuodoin. Monet vaikeuksia aiheuttavat tekijät voidaan tunnistaa jo ennen koulunkäynnin alkua päivähoidon tai esiopetuksen aikana. Oppimisen tai koulunkäynnin vaikeuksia voi ilmetä myös perusopetuksen aikana. Mitä aikaisemmin oppilas saa tukea, sitä paremmin vältetään vaikeuksien lisääntyminen ja kasautuminen. On myös tärkeää turvata tuen saumaton jatkuminen lapsen siirtyessä päivähoidosta esiopetukseen, esiopetuksesta kouluun ja koulunkäynnin eri vaiheissa.

Oppilaalle annettava tuki jaetaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Jokaisella tuen tasolla voidaan käyttää kaikkia eri tukimuotoja lukuun ottamatta erityisen tuen päätökseen perustuvaa erityisopetusta. Tuen jokaisella portaalla toimiessa kodin ja koulun välinen yhteistyö on tärkeässä roolissa oppilaan tukemisessa hänen koulupolullaan.

Yleinen tuki: tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, eriyttäminen, oppilashuolto, oppilaanohjaus, avustajapalvelut, joustava ryhmittely.

Tehostettu tuki: kaikki yleisen tuen muodot, joista keskeisimpinä käytössä osa-aikainen erityisopetus, oppilashuolto, oppilaanohjaus, avustajapalvelut. Tehostettua tukea annetaan oppilaalle laadittavan oppimissuunnitelman mukaisesti.

Erityinen tuki: kokoaikainen erityisopetus, apuvälineet, ohjaus ja tukipalvelut ja lisäksi kaikki edellä mainitut tukemisen muodot. Oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), josta on käytävä ilmi erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen.