Levyjä siirretään trukilla

Hankinnat

Kauhajoen kaupunki ostaa vuosittain merkittävän määrän elintarvikkeita, tavaroita, laitteita ja palveluja kaupunkiorganisaation ulkopuolisilta toimijoilta. Hankintoja tehdään paljon myös paikallisista yrityksistä. Paikallisten toimijoiden ja kaupungin yhteistyölle tarjoutuu monia mahdollisuuksia hankintakilpailutuksissa.

Kuntien hankintoja säätelee kuntien toimintaa koskevat lait, mm. hankintalaki (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 29.12.2016/1397).  Hankintoja ohjaavat myös hyvän hallinnon periaatteet. Hankintoja koskevia kiistoja ratkotaan mm. markkinaoikeudessa. Sääntöjen, periaatteiden ja ohjeiden tarkoitus on ohjata julkisten varojen käyttöä niin, että se olisi vastuullista ja yhteisesti sovittujen pelisääntöjen mukaista.

Hankintoja tehdään kaikilla toimialoilla. Suurimmat hankinnat mukaanlukien puitesopimukset kilpailutetaan hankintailmoitus-sivusto-HILMAn kautta (ks. alla). Yrittäjien kannattaa seurata HILMAA aktiivisesti.

Hankintapäätöksiä tekevät mm. lautakunnat, toimialajohtajat sekä muut viranhaltijat kaupungin hallintosäännössä annetuin valtuuksin. Päätökset julkaistaan kaupungin Internet-sivuilla.

Alla olevista linkeistä pääset sivuillemme, joista löydät tietoa avoimena olevista ja tulevista kilpailutuksista sekä neuvoja hankintoihin.

Julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMA

HILMA on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan. Yritykset puolestaan saavat HILMAsta reaaliaikaista tietoa käynnissä olevista hankintamenettelyistä ja ennakkotietoa tulevista hankinnoista.

HILMAssa ilmoitetaan kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat. EU-ilmoituksista HILMAssa täytetään ennakkoilmoitus, hankintailmoitukset ja jälki-ilmoitukset. Muut EU-ilmoitukset tehdään suoraan Simapin verkkosivustolla.

Avoimet ja tulevat kilpailutukset

Tiedot avoinna olevista  tarjouskilpailuista löydät täältä. Pyrimme tarjoamaan tietoa hyvissä ajoin myös tulevista kilpailutuksista. Hankintoja voi ennakoida myös tutustumalla kuluvan vuoden työohjelmiin.

Tarjouskilpailut

Työohjelmat

Täältä voit tutustua teknisen lautakunnan hyväksymiin vuoden 2021 kunnallistekniikan ja talonrakennuksen työohjelmiin, jotka täsmentävät valtuuston hyväksymää talousarviota. Tekninen lautakunta hyväksyy työohjelmat helmikuun aikana.

Työohjelmat

Neuvoja hankintoihin

Täältä saat yleisiä neuvoja hankintoihin osallistumisesta. Täältä löydät myös kaupunginhallituksen hyväksymän hankintaohjeen, johon on kirjattu kilpailutuksissa ja ostotoiminnassa sovellettavat periaatteet.

Neuvoja hankintoihin