Esimerkki asemakaavasta

Kaavoitusohjelma

Kaavoituskatsaus ja -ohjelma

Kaavoitusohjelmassa esitellään tulevia asemakaavoitustarpeita. Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee laatia vuosittain katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä päätökset, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 11.3.2024 vuoden 2023 kaavoituskatsauksen ja kaavoitusohjelman 2024-2028.

Ohjelmassa asemakaavan muutoksia

Kaavoituksen lähitulevaisuuden tarpeet ovat osaksi kaavamuutoksia, osaksi uutta asemakaavoitusta.

Asemakaavan laajentumisalueiksi on merkitty asemakaavan saartamia tai asemakaavaan rajoittuvia kaavoittamattomia alueita. Mm. Neva-Kokon alue Aninkujan varrella on merkitty sekä yleiskaavoituksen että asemakaavoituksen kohteeksi. Lellavan ja Aronkylän teollisuusalueita kaavaillaan laajennettavan kaupungin omistamille maille. Kaupunki laatii uutta asemakaavaa vain omassa omistuksessaan oleville maille.

Yleiskaavoituksen tarpeet

Kauhajoen keskustaajaman asemakaava-alueelle ja sitä ympäröiville maaseutualueille on hyväksytty vuonna 2018 oikeusvaikutukseton osayleiskaava (Keskustaajaman osayleiskaava 2035). Tulevat yleiskaavoituksen tarpeet on esitetty kaavoitusohjelmassa, jonka valtuusto hyväksyy.

Taajaman ympärillä on usealla suunnalla rakentamista ohjaavien kyläyleiskaavojen tarvetta. Asemakaavoitusta ohjaavan yleiskaavasuunnittelun tarvetta on Uuden-Kokon alueella Aninkujan varrella.

Harjannevalla ja Pallonevalla kunnan itärajalla on vireillä tuuli- ja aurinkovoiman tuotannon kaavoitushankkeita. Kankalonselän alueella Päntäneen suunnalla on tulossa vireille tuulivoimaosayleiskaava. Muillakin alueilla on vireillä uusiutuvan energian hankkeiden valmistelua. Kaavoitus voi käynnistyä kaupunginhallituksen päätöksellä, kun alueille esitetään kaavoituspyyntö.