Vuosiavustukset

Hyvinvointilautakunnan vuosiavustusten jakaminen vuonna 2024

(Entinen kohdeavustus on nyt  nimellä VUOSIAVUSTUS)

Vuosiavustukset on haettavissa 1.2. – 29.2.2024 kello 15.00 mennessä. 
Hyvinvointilautakunta 24.1.2024 § 5

Linkki vuosiavustuslomakkeeseen:
https://formbox.fi/e-form/fi/kauhajoki/f1f5868bed

Kauhajoen kaupungin hyvinvointilautakunnan talousarviossa varataan vuosittain määräraha liikunta-, nuoriso- sekä kulttuuritoiminnan
tukemiseen. Liikuntalaki (390/2015) edellyttää kuntia luomaan yleiset edellytykset liikunnalle paikallistasolla mm. tukemalla kansalais- ja seuratoimintaa. Nuorisolaki (1285/2016) velvoittaa mm. edistämään nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä tukemaan nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa. Laki kuntien kulttuuritoimesta (728/1992) määrittelee kunnan tehtävän kulttuuritoiminnan edistäjänä, tukijana ja järjestäjänä. Laki määrittelee kulttuuritoiminnan olevan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä.

Vuosiavustukset vuodelle 2024

Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalveluiden vuosiavustuksia myönnetään rekisteröidyille yhdistyksille, jotka harjoittavat kulttuuri-, liikunta tai nuorisotoimintaa. Nuorisotoiminnan avustettavan ryhmittymän jäsenistöstä 2/3 osaa tulee olla alle 29-vuotiasta. Vuosiavustus myönnetään Kauhajoella tapahtuvaan tai Kauhajoelle tuotettavaan toimintaan. Avustettavan toiminnan toivotaan ilmentävän kaupunkistrategiaan kirjattuja arvoja ja strategisia painopisteitä.

Toiminnan ja tapahtumien tulee lisätä yhteistyötä eri toimijoiden kesken ja ulottuvan ikäryhmistä toisiin. Lisäksi toiminnan ja tapahtumien markkinoinnissa tulee kiinnittää huomiota viestintään ja kotikaupungin markkinointiin eri lähteissä. Avustuksen saajan tulee mainita kaupungilta saatu tuki sponsorilistassa.

Vuosiavustukset 2024
Liikuntatoiminnan avustuksiin on varattu 40 000 €.
Nuorisotoiminnan avustuksiin on varattu 12 000 €.
Kulttuuritoiminnan avustuksiin on varattu 20 000 €.

 

Seurojen ja yhdistysten avustusohje

https://kauhajoki.fi/wp-content/uploads/2024/01/Seurojen-ja-yhdistysten-avustusohje-2024.pdf

Vuosiavustukset
Kauhajoen kaupungin hyvinvointilautakunnan talousarviossa varataan vuosittain määräraha liikunta-, nuoriso- sekä kulttuuritoiminnan tukemiseen. Liikuntalaki (390/2015) edellyttää kuntia luomaan yleiset edellytykset liikunnalle paikallistasolla mm. tukemalla kansalais- ja seuratoimintaa. Nuorisolaki (1285/2016) velvoittaa mm. edistämään nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä tukemaan nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa. Laki kuntien kulttuuritoimesta (728/1992) määrittelee kunnan tehtävän kulttuuritoiminnan edistäjänä, tukijana ja järjestäjänä. Laki määrittelee kulttuuritoiminnan olevan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä. Vuosiavustuksella tarkoitetaan kaikkia niitä avustuksia, jotka hyvinvointilautakunta tai sen alainen viranhaltija vuoden aikana myöntää seurojen ja yhdistysten toiminnan tukemiseen.

Vuosiavustusta myönnetään seuralle tai yhdistykselle hyvinvointilautakunnan vuosittain määrittelemään tarkoitukseen.

Toiminnan ja tapahtumien tulee lisätä yhteistyötä eri toimijoiden kesken ja ulottuvan ikäryhmistä toisiin. Lisäksi toiminnan ja tapahtumien markkinoinnissa tulee kiinnittää huomiota viestintään ja kotikaupungin markkinointiin eri lähteissä. Avustuksen saajan tulee mainita kaupungilta saatu tuki sponsorilistassa.

 • Jakoperusteet
  Hakija on rekisteröity paikallinen seura, yhdistys tai jaosto.
 • Toiminnan vaikuttavuus Kauhajoen kulttuuri-, liikunta tai nuorisotyölle sekä harrastustoiminnan edistämiselle.
 • Avustettavan toiminta ilmentää kaupunkistrategiaan kirjattuja arvoja ja strategisia painopisteitä.
 • Hakijan omatoimisuus ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa.
 • Muilta tahoilta saadut avustukset.
  Jäsenmäärä
  – Järjestön jäsenmaksun maksaneitten ja vapaajäsenten lukumäärä edelliseltä vuodelta.
  – Erikseen aikuiset ja alle 18 -vuotiaat.
  Nuorisoryhmät
  – Alle 18 -vuotiaiden säännöllisesti kokoontuvien ryhmien mm. joukkue-, valmennus- yms. ryhmien määrä ja koko.
  – Nuorisotoiminnan avustettavan ryhmittymän jäsenistöstä 2/3 osaa tulee olla alle 29-vuotiasta.
  Tilavuokra- ja käyttökustannukset
  – Seuran tai yhdistyksen maksamat vuokrat tiloista sekä kaupungille että yksityiselle taholle.
  – Esim. sähkö-, vesi- ja vakuutusmaksut
  Palkkiot ja palkat
  – Seuran tai yhdistyksen maksamat palkkio- ja palkkamenot
  – Matkakulut
  Koulutuskulutuskustannukset
  – Seuran tai yhdistyksen hallinto-, ohjaaja ja valmentajakoulutuskustannukset
  Markkinointikustannukset
  – Esimerkiksi lehti-ilmoitukset, some-markkinointi ja ulkomainonta
  Muut kustannukset
  – Tapahtumakustannukset
  – Palkintokustannukset
  – Osallistumis- ja jäsenmaksut
  – Laitteiden ja välineiden hankinta
  – Peli- ja esiintymisasut
  – Avustuksen piiriin ei kuulu maksullinen kioski- tai kahviotoiminta
  – Kuljetuskustannukset
  – Kansainväliseen toimintaan osallistumisen kustannukset
  Harraste-, terveys- ja erityisryhmät
  – Seuran tai yhdistyksen toiminnassa olevien ryhmien koko määrä, joka on suunnattu harraste- ja terveys sekä erityisryhmille.
  Vuosiavustusta ei myönnetä:
  – Jos järjestö saa toimintaansa avustusta kaupungin muilta sektoreilta.
  – Ryhmille, joiden toiminta katsotaan kaupungin toimesta järjestetyksi toiminnaksi.
  – Piirijärjestöille.
  – Poliittiseen vaalityöhön.
  Vuosiavustusten hakeminen
  Hyvinvointilautakunta julistaa avustukset haettavaksi. Avustusta myönnetään ainoastaan hakemuksesta, joka liitteineen on jätetty määräajassa hyvinvointilautakunnan käsittelyyn. Hakemuksen liitteitä voidaan täydentää tämän määräajan jälkeen. Vuosiavustusten hakuajasta tiedotetaan kaupungin nettisivuilla, somessa ja lehti-ilmoituksilla.
  Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa toiminnan / kohteen / hankkeen yksityiskohtainen suunnitelma ja kustannusarvio sekä muualta saatava tulo.
  Hyvinvointilautakunta pidättää itsellään oikeudet käyttää harkintavaltaa hyväksyä tai hylätä hakemus.
  Vuosiavustukset maksetaan kuitteja tai tiliotetta vastaan. Kuitit pitää olla toimitettuna avustusvuoden 31.12.2024 mennessä.
  Päätöksestä ilmoittaminen
  Avustusta hakeneille seuroille, yhdistyksille ja jaostoille ilmoitetaan hyvinvointilautakunnan päätöksistä kirjallisena.
  Oikaisuvaatimus
  Hyvinvointilautakunnan päätökseen tyytymätön voi tehdä asiasta kirjallisen oikaisuvaatimuksen hyvinvointilautakunnalle.
  Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen) sekä kunnan jäsen.
  Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
  Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai  erillisen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
  Avustussäännön voimaantulo
  Tämä vuosiavustussääntö tulee voimaan 24.1.2024 ja sääntöä päivitetään tarvittaessa.