Punainen tupa ja perunamaa Kauhajoella

Suunnittelutarve haja-asutusalueella

Osa haja-asutusalueesta on suunnittelutarvealuetta

Taajaman läheiselle haja-asutusalueelle on Kauhajoen rakennusjärjestyksessä vahvistettu MRL:n mukainen suunnittelutarvealue, jolla rakennushankkeissa on otettava tarkemmin huomioon eri maankäyttömuotojen yhteensovittaminen, infrastruktuurin rakentamisen tarpeet ja tulevaisuuden maankäyttötarpeisiin varautuminen. Suunnittelutarvealueella tarvitaan rakennushankkeissa rakennusluvan lisäksi suunnittelutarveratkaisu, jossa ratkaistaan onko rakennuspaikka sopiva rakennusluvan myöntämiselle.

Kartta, jossa on suunnittelutarvealueen raja
Suunnittelutarvealue on merkitty karttaan sinisellä katkoviivalla.

Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n mukaan sellaista aluetta, jossa rakentamisen erityiset edellytykset on selvitettävä maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaisesti. Tällaista aluetta on rakennusjärjestyksessä kartalla suunnittelutarvealueeksi osoitettu alue, mutta myös tiivis rakentaminen kaava-alueen ulkopuolella sekä ympäristövaikutuksiltaan merkittävät hankkeet voivat edellyttää suunnittelutarveharkintaa. Suunnittelutarveratkaisuista päättävä toimielin on rakennuslautakunta.

Pohjavesialueelle sijoittuvan suunnittelutarveratkaisun harkinnassa pyydetään lausunto elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Kaavoittajalta pyydetään lausunto, jos rakentaminen voi vaikuttaa kaavoitukseen. Jos rakennushanke nähdään periaatteellisesti merkittävänä, pyydetään lausunto myös kaupunginhallitukselta tai tekniseltä lautakunnalta.

Suunnittelutarvealueen rajaukseen on vaikuttanut jokien tulvimisesta, jokivarsien rakentamisesta, karjatilojen keskittymistä ja taajaman läheisen haja-asutusalueen rakennuspaineista johtuvat erityistarpeet. Kaupunginvaltuusto hyväksyi rakennusjärjestyksen, jossa suunnittelutarvealue on osoitettu, 18.5.2015 ja se tuli voimaan 1.6.2015.

Suunnittelutarvealueen rajaus on tarkasteltavissa myös Internetissä karttapalvelimella osoitteessa kartta.kauhajoki.fi .