Esimerkki asemakaavasta

Vireillä olevat kaavat

Asemakaavat

Kaavoitusohjelmassa esitellään tulevia asemakaavoitustarpeita. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 13.3.2023 vuoden 2022 kaavoituskatsauksen ja kaavoitusohjelman 2023-2027.

Kaavahankkeista lisätietoa saa sähköpostilla, kehittämispäällikkö Marketta Nummijärvi (etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi) puh. 040 481 0003.

Katso tietoa kaavoituksen vaiheista sivun lopusta.

Asemakaavan muutos kortteleissa 1002 ja 1022 sekä kortteliin 1022 liittyvillä katu- ja viheralueilla eli ns. kerrostalokaava

Kauhajoella on vireillä kerrostalojen rakentamisen mahdollisuuksia lisäävä asemakaavan muutos. Tekninen lautakunta esitti 30.5.2023 ja kaupunginhallitus hyväksyi 5.6.2023 kaavaehdotuksen nähtäville pantavaksi.

Kaupunginhallitus päätti esittää  28.8.2023 kaavamuutoksen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

Kerrostalokaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kerrostalokaava Kaavaehdotuksen kartta ja kaavamääräykset

Kerrostalokaava Kaavaehdotuksen selostus

Kaavamuutoksen valmistelussa käytettyjä selvityksiä:

Lisätiedot: kehittämispäällikkö Marketta Nummijärvi puh.040 481 0003, sähköposti: etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi.

Yleiskaavat

 

Pallonevan aurinko- ja tuulivoimapuiston osayleiskaava (eteläinen) Vapo Terra Oy (Neova)

Kauhajoen kaupunginhallitus 19.12.2022 § 262 on päättänyt käynnistää Pallonevan aurinko- ja tuulivoimapuiston osayleiskaavahankkeen. Vapo Terra Oy suunnittelee Kauhajoen Pallonevan eteläiselle alueelle enintään 14 maksimissaan 300 metrin korkuisesta tuulivoimalasta muodostuvaa tuuli- ja aurinkovoimapuistoa. Kaavan laatii suunnittelukonsultti Sweco Infra & Rail Oy.

Kyseessä on hybridihanke, jossa tuulivoimaloiden kanssa samalle hankealueelle suunnitellaan myös aurinkoenergian tuotantoa. Aurinkopaneeleita on suunniteltu Näätänevan entiselle turvetuotantoalueelle ja Pallonevan alueelle.

Kaavahankkeen (OAS) osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 §) pidetään 6.9.2023 lähtien saatavilla kaavaehdotuksen valmistumiseen saakka. OAS:ia täydennetään tarvittaessa ja viimeisin versio on osoitteessa: https://kauhajoki.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/vireilla-olevat-kaavat/ sekä kaupungintalon teknisten palvelujen toimitiloissa (III kerros) kaupungintalon aukioloaikoina.

Pallonevan aurinko- ja tuulivoimapuiston osayleiskaavahankkeen (eteläinen) osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS.

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee toimittaa kirjallisina tekniselle lautakunnalle, PL 500, 61801 Kauhajoki tai kirjaamo@kauhajoki.fi 4.10.2023 klo 15.00 mennessä.

Lisätiedot: kaavasuunnittelija Anne Ketola puh. 040 5492 582, sähköposti: etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

 

 

Harjannevan tuulivoimaosayleiskaava

Harjannevalla on saatettu vireille Ilmatar Kauhajoki Oy:n aloitteesta tuulivoimaosayleiskaavoitus.

Osayleiskaavan laatii suunnittelukonsultti Sweco Infra & Rail Oy, jonka yhteyshenkilö on Iikka Ranta, iikka.ranta[at]sweco.fi, puh. 040 763 1061. Kauhajoen kaupungilla yhteyshenkilö on kehittämispäällikkö, kaavoittaja Marketta Nummijärvi puh. 040 4810003 marketta.nummijarvi[at]kauhajoki.fi.

Harjannevan tuulivoimahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 24.2.2022 alkaen. OAS pidetään saatavilla kaavaehdotuksen valmistumiseen saakka kaupungintalon teknisten palvelujen toimialalla (III krs) ja Kauhajoen kaupungin nettisivuilla.

Harjannevan tuulivoimaosaleiskaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Mahdollisia mielipiteitä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi toimittaa tekniselle lautakunnalle nähtävilläoloaikana eli osayleiskaavaehdotuksen valmistumiseen saakka osoitteeseen tekninen@kauhajoki.fi tai PL 500, 61801 Kauhajoki.

Rakennuskielto Harjannevan kaava-alueella hankkeen ajan

Kauhajoen kaupungin tekninen lautakunta on asettanut 15.2.2022 Harjannevan tuulivoimaosayleiskaava-alueelle MRL 38 §:n mukaisen rakennuskiellon kaavan lainvoimaiseksi tuloon saakka, kuitenkin enintään viideksi vuodeksi. Rakennuskielto koskee koko Harjannevan tuulivoimaosayleiskaava-aluetta myös mikäli kaava-alueen rajaus muuttuu.

Yleisötilaisuudet

Harjannevan tuulivoimahanketta ja sen ympäristövaikutusten arviointia koskeva yleisötilaisuus järjestettiin 9.3.2022  Ikkeläjärven nuorisoseurantalo Ilmolassa (Rytinevantie 6, Ikkeläjärvi). Toinen vastaava tilaisuus järjestettiin 10.3.2022 Ilvesjoen nuorisoseurantalo Toimelassa (Ilvesjoentie 691, Ilvesjoki) klo 18. Tilaisuuksiin järjestettiin myös etäyhteys Teamsin välityksellä.

Maakuntakaavat

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan kokonaisuudistus

Keväällä 2020 Etelä-Pohjanmaan liitto on aloittanut maakuntakaavan uudistamisen valmistelevat työt mm. laatimalla maakuntakaavan ajantasaisuuden arvioinnin. Etelä-Pohjanmaan liitto tiedottaa uudistuksen etenemisestä Internet-sivuillaan.

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan 2050 luonnos on valmistunut. Maakuntahallituksen hyväksymä valmisteluvaiheen kaavaluonnos on ollut nähtävillä 1.2.−10.3.2023 välisen ajan Etelä-Pohjanmaan liiton toimistolla sekä verkkosivuilla. Kaavaluonnoksesta on ollut mahdollista antaa palautetta.

Kaavaluonnoksen  esittelytilaisuuksia järjestettiin viidellä paikkakunnalla, joista Kauhajoen esittelytilaisuus järjestettiin tiistaina 21.2. Logistia-salissa (Teknologiakeskus Logistia, Teknologiapuisto 1 ).

Tutustu maakuntakaavan luonnokseen EP:n liiton sivuilla tästä linkistä.

Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto hyväksyy uuden Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan 2050 vuonna 2024. Voimaan astuessaan se kumoaa aiemmat kokonais- ja vaihemaakuntakaavat.

Maakuntakaavan uudistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 15.12.2021-15.2.2022 välisen ajan jokaisessa Etelä-Pohjanmaan kunnassa, Etelä-Pohjanmaan liitossa sekä liiton verkkosivuilla.

Lisätietoja maakuntakaavoista saa Etelä-Pohjanmaan liitosta, mm. suunnittelujohtaja Mari Pohjola, puh. 050 347 9845, sähköposti: etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Kaavoituksen vaiheet

Kaupungin tekninen toimi vastaa kaavojen valmistelusta. Yleis- ja asemakaavaprosesseissa on useita vaiheita, joihin liittyy kaavasuunnitelmien nähtävillepanoa, osallisten kuulemista sekä kunnallista päätöksentekoa.

  1. ENNAKKOVALMISTELU. Maankäytön tarpeita tunnistetaan teknisen toimen, kaupungin muiden toimialojen ja yksityisten toimesta. Kaavahankkeita valmistellaan mm. laadituttamalla selvityksiä kaavoitettavasta alueesta.
  2. PÄÄTÖS KAAVAHANKKEEN ALOITTAMISESTA. Valtuusto hyväksyy vuosittain kaavoitusohjelman, johon kirjataan tulevat kaavahankkeet.  Jos nousee tarve aloittaa kaavaprosessi ilman, että kaavoituskohde on hyväksytty kaavoitusohjelmassa, tekee kaupunginhallitus päätöksen kaavoituksen aloittamisesta.
  3. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Tekninen lautakunta hyväksyy osallistumis- ja arviointisuunnitelman.
  4. LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. Tekninen lautakunta hyväksyy kaavaluonnoksen nähtäville pantavaksi. Kaava-asiakirjat asetetaan julkisesti nähtäville 2-4 viikoksi. Kaavoitettavan alueen maanomistajilta, naapurimaanomistajilta ja tunnistetuilta osallisilta pyydetään lausunnot kaavasta. Luonnoksen nähtävilläolosta ilmoitetaan kaupungin Internet-sivuilla ja Kauhajoki-lehdessä.
  5. EHDOTUSVAIHEEN KUULEMINEN. Luonnosvaiheessa saadun palautteen perusteella laaditaan kaavaehdotus. Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle kaavaehdotuksen nähtäville panosta. Kaupunginhallitus päättää kaavaehdotuksen nähtäville panosta 30 päiväksi. Osallisisilta pyydetään lausunto ja nähtävillä olosta ilmoitetaan netissä ja Kauhajoki-lehdessä. Jos ehdotuksen nähtävillä olon jälkeen kaavaan tehdään isoja muutoksia, laitetaan kaava uudestaan nähtäville 30 päiväksi.
  6. PÄÄTÖKSENTEKO. Ehdotusvaiheen nähtävillä olon jälkeen kaava valmistellaan valmiiksi. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle kaavat hyväksyttäväksi. Pienistä kaavoista voi päättää kaupunginhallitus ilman valtuustokäsittelyä.
  7. VALITUSAIKA JA VALITUSTEN KÄSITTELY. Kaavan hyväksymisen jälkeen on 30 päivän valitusaika, jolloin osalliset voivat esittää kaavapäätöksen kumoamista. Mikäli kaavasta valitetaan, siirtyy asia hallinto-oikeuden käsiteltäväksi.
  8. KAAVAN VOIMAANTULO KUULUTUKSELLA. Kun valitusaika on ohi tai päätökset saatu valituksista, kuulutetaan kaavat voimaan lehtikuulutuksella.
Kaavio kaavoituksen vaiheista
Kaavaprosessin tärkeimmät vaiheet ovat luonnosvaihe, ehdotusvaihe ja päätöksenteko