Esimerkki asemakaavasta

Vireillä olevat kaavat

Tällä sivulla esitellään vireillä olevat asemakaavat ja yleiskaavat. Tällä hetkellä vireillä asemakaavoista ovat ns. kerrostalokaava ja osayleiskaavoista kolme tuulivoimayleiskaavaa: Harjanneva, Palloneva eteläinen ja Palloneva pohjoinen.

Asemakaavat

Kaavoitusohjelmassa esitellään tulevia asemakaavoitustarpeita. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 11.3.2024 vuoden 2023 kaavoituskatsauksen ja kaavoitusohjelman 2024-2028.

Kaavahankkeista lisätietoa saa sähköpostilla, kehittämispäällikkö Marketta Nummijärvi (etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi) puh. 040 481 0003.

Katso tietoa kaavoituksen vaiheista sivun lopusta.

Asemakaavan muutos kortteleissa 1001 ja 1022 sekä kortteliin 1022 liittyvillä katu- ja viheralueilla eli ns. kerrostalokaava

Kauhajoella on vireillä kerrostalojen rakentamisen mahdollisuuksia lisäävä asemakaavan muutos. Kaupunginvaltuusto päätti 18.9.2023 palauttaa kaavamuutoksen valmisteltavaksi. Valtuusto toivoi kerroskorkeusmerkintöihin muutoksia.

Kaupunginhallitus hyväksyi 25.3.2024 uuden kaavaehdotuksen nähtäville pantavaksi.

Kerrostalokaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kerrostalokaava Kaavaehdotuksen kartta ja kaavamääräykset

Kerrostalokaava Kaavaehdotuksen selostus

Kerrostalokaava Havainnekuvat

Kaavamuutoksen valmistelussa käytettyjä selvityksiä:

Lisätiedot: kehittämispäällikkö Marketta Nummijärvi puh.040 481 0003, sähköposti: etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi.

Yleiskaavat

Pallonevan aurinko- ja tuulivoimapuiston osayleiskaava (eteläinen) Vapo Terra Oy (Neova)

Kauhajoen kaupunginhallitus 19.12.2022 § 262 on päättänyt käynnistää Pallonevan aurinko- ja tuulivoimapuiston osayleiskaavahankkeen. Vapo Terra Oy suunnittelee Kauhajoen Pallonevan eteläiselle alueelle enintään 14 maksimissaan 300 metrin korkuisesta tuulivoimalasta muodostuvaa tuuli- ja aurinkovoimapuistoa. Kaavan laatii suunnittelukonsultti Sweco Infra & Rail Oy.

Kyseessä on hybridihanke, jossa tuulivoimaloiden kanssa samalle hankealueelle suunnitellaan myös aurinkoenergian tuotantoa. Aurinkopaneeleita on suunniteltu Näätänevan entiselle turvetuotantoalueelle ja Pallonevan alueelle.

Kaavahankkeen (OAS) osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 §) pidetään 6.9.2023 lähtien saatavilla kaavaehdotuksen valmistumiseen saakka. OAS:ia täydennetään tarvittaessa ja viimeisin versio on osoitteessa: https://kauhajoki.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/vireilla-olevat-kaavat/ sekä kaupungintalon teknisten palvelujen toimitiloissa (III kerros) kaupungintalon aukioloaikoina.

Pallonevan aurinko- ja tuulivoimapuiston osayleiskaavahankkeen (eteläinen) osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS.

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee toimittaa kirjallisina tekniselle lautakunnalle, PL 500, 61801 Kauhajoki tai kirjaamo@kauhajoki.fi 4.10.2023 klo 15.00 mennessä.

Lisätiedot: kaavasuunnittelija Anne Ketola (kaavoittajan sijainen Pallonevan hankkeissa) puh. 040 5492 582, sähköposti: etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Hankkeesta toteutetaan rinnan kaavahankkeen kanssa YVA-lain (Laki ympäristövaikutusten arvioinnista 5.5.2017/252) mukainen ympäristövaikutusten arviointi (YVA). Tiedot ympäristövaikutusten arvioinnista ovat nähtävillä ympäristöhallinnon verkkosivuilla, siirry YVA-kuulutukseen tästä.

Pallonevan aurinko- ja tuulivoimapuiston osayleiskaava (pohjoinen) ATP Palloneva

Kauhajoen kaupunginhallitus 20.9.2021 § 260 on päättänyt käynnistää Pallonevan aurinko- ja tuulivoimapuiston osayleiskaavahankkeen ATP Pallonevan pyynnöstä. Hanketoimija ATP Palloneva suunnittelee Kauhajoen Pallonevan pohjoiselle alueelle enintään 9 tuulivoimalaa ja noin 300 -700 MW:n aurinkovoimapuisto. Voimaloiden yksikköteho on n. 7,2-10 MW. Kaavakonsulttina toimii A-insinöörit Civil Oy ja YVA-selvitysten konsulttina toimii Ecobio.

Kyseessä on hybridihanke, jossa tuulivoimaloiden kanssa samalle hankealueelle suunnitellaan myös aurinkoenergian tuotantoa.

Kaavahankkeen (OAS) osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 §) pidetään 4.10.2023 lähtien saatavilla kaavaehdotuksen valmistumiseen saakka. OAS:ia täydennetään tarvittaessa ja viimeisin versio on osoitteessa: https://kauhajoki.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/vireilla-olevat-kaavat/ sekä kaupungintalon teknisten palvelujen toimitiloissa (III kerros) kaupungintalon aukioloaikoina. OASia on tarkistettu 12.10.2023.

Pallonevan aurinko- ja tuulivoimapuiston osayleiskaavahankkeen (pohjoinen) osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS.

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee toimittaa kirjallisina tekniselle lautakunnalle, PL 500, 61801 Kauhajoki tai kirjaamo@kauhajoki.fi 17.11.2023 klo 15.00 mennessä.

Lisätiedot: kaavasuunnittelija Anne Ketola (kaavoittajan sijainen Pallonevan hankkeissa) puh. 040 5492 582, sähköposti: etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Hankkeesta toteutetaan rinnan kaavahankkeen kanssa YVA-lain (Laki ympäristövaikutusten arvioinnista 5.5.2017/252) mukainen ympäristövaikutusten arviointi (YVA). Tiedot ympäristövaikutusten arvioinnista ovat nähtävillä ympäristöhallinnon verkkosivuilla, siirry YVA-kuulutukseen tästä.

Harjannevan tuulivoimaosayleiskaava

Harjannevalla on saatettu vireille Ilmatar Kauhajoki Oy:n aloitteesta tuulivoimaosayleiskaavoitus.

Osayleiskaavan laatii suunnittelukonsultti Sweco Infra & Rail Oy, jonka yhteyshenkilö on Iikka Ranta, iikka.ranta[at]sweco.fi, puh. 040 763 1061. Kauhajoen kaupungilla yhteyshenkilö on kehittämispäällikkö, kaavoittaja Marketta Nummijärvi puh. 040 4810003 marketta.nummijarvi[at]kauhajoki.fi.

Tuulivoimahankkeesta toteutetaan rinnan kaavahankkeen kanssa YVA-lain (Laki ympäristövaikutusten arvioinnista 5.5.2017/252) mukainen ympäristövaikutusten arviointi (YVA). Kuulutus ympäristövaikutusten arvioinnista on nähtävillä ympäristöhallinnon verkkosivuilla, siirry YVA-kuulutukseen tästä. Kuulutuksesta löytyy linkit YVA-selostukseen selvityksineen.

Tuulivoimahankkeessa oli nähtävillä kaavaluonnos ja YVA-selostus vuoden 2023 lopussa. Seuraavaksi ELY-keskus laatii alkuvuoden 2024 aikana perustellun päätelmän YVA-selostuksesta. Sen valmistumisen jälkeen kaavakonsultti laatii kaavaehdotuksen, joka asetetaan julkisesti nähtäville 30 päiväksi, arvioitu ajankohta on kevät 2024. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta, ja myös kaikki osalliset voivat esittää mielipiteitä ja huomautuksia kaavasta. Kaava viedään kaupunginvaltuuston käsittelyyn ehdotuksen nähtävilläolon jälkeen.

Harjannevan tuulivoimahankkeen luonnos

Tekninen lautakunta hyväksyi 31.10.2023 tuulivoimaosayleiskaavan luonnoksen julkisesti nähtäville pantavaksi.

Mielipiteet kaavaluonnoksesta on toimitettu tekniselle lautakunnalle (tekninen@kauhajoki.fi tai PL 500, 61801 Kauhajoki). Kaavaluonnoksen virallinen nähtävilläoloaika oli 8.11.-8.12.2023. Myös mielipiteet, jotka on toimitettu kuulutetun nähtävilläoloajan jälkeen vuoden 2023 loppuun mennessä huomioidaan kaavaehdotuksen valmistelussa.

Harjannevan tuulivoimaosayleiskaavan luonnos, kaavakartta

Harjannevan tuulivoimaosayleiskaavaluonnoksen selostus

Selostuksen liite: havainnekuvat

Harjannevan tuulivoimaosayleiskaavaa koskevat selvitykset:

Harjannevan tuulivoimahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut nähtävillä 24.2.2022 alkaen. OAS pidetään saatavilla kaavaehdotuksen valmistumiseen saakka kaupungintalon teknisten palvelujen toimialalla (III krs) ja Kauhajoen kaupungin nettisivuilla.

Harjannevan tuulivoimaosaleiskaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Mahdollisia mielipiteitä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi toimittaa tekniselle lautakunnalle nähtävilläoloaikana eli osayleiskaavaehdotuksen valmistumiseen saakka osoitteeseen tekninen@kauhajoki.fi tai PL 500, 61801 Kauhajoki.

Harjanneva_OAS_palaute_vastineet

Rakennuskielto Harjannevan kaava-alueella hankkeen ajan

Kauhajoen kaupungin tekninen lautakunta on asettanut 15.2.2022 Harjannevan tuulivoimaosayleiskaava-alueelle MRL 38 §:n mukaisen rakennuskiellon kaavan lainvoimaiseksi tuloon saakka, kuitenkin enintään viideksi vuodeksi. Rakennuskielto koskee koko Harjannevan tuulivoimaosayleiskaava-aluetta myös mikäli kaava-alueen rajaus muuttuu.

Yleisötilaisuudet

Harjannevan tuulivoimaosayleiskaavaluonnoksen ja sen ympäristövaikutusten arvioinnin esittely ja yleisötilaisuus järjestettiin 21.11.2023 Ikkeläjärven nuorisoseurantalolla Ilmolassa (Rytinevantie 6, 61880 Ikkeläjärvi). Tilaisuutta oli mahdollista seurata myös etäyhteydellä.

Vastaava tilaisuus järjestettiin Kurikan puolella keskiviikkona 22.11.2023 Ilvesjoen nuorisoseuratalo Toimelassa (Ilvesjoentie 691, 61760 Ilvesjoki, Jalasjärvi). Tilaisuutta oli mahdollista seurata myös etäyhteydellä.

Aiemmin on järjestetty Harjannevan tuulivoimahanketta ja sen ympäristövaikutusten arviointia koskeva yleisötilaisuus samoin Ikkeläjärven nuorisoseurantalo Ilmolassa 9.3.2022  ja 10.3.2022 Ilvesjoen nuorisoseurantalo Toimelassa.

Maakuntakaavat

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan kokonaisuudistus

Keväällä 2020 Etelä-Pohjanmaan liitto on aloittanut maakuntakaavan uudistamisen valmistelevat työt mm. laatimalla maakuntakaavan ajantasaisuuden arvioinnin. Etelä-Pohjanmaan liitto tiedottaa uudistuksen etenemisestä Internet-sivuillaan.

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan 2050 luonnos on valmistunut. Maakuntahallituksen hyväksymä valmisteluvaiheen kaavaluonnos on ollut nähtävillä 1.2.−10.3.2023 välisen ajan Etelä-Pohjanmaan liiton toimistolla sekä verkkosivuilla. Kaavaluonnoksesta on ollut mahdollista antaa palautetta.

Kaavaluonnoksen  esittelytilaisuuksia järjestettiin viidellä paikkakunnalla, joista Kauhajoen esittelytilaisuus järjestettiin tiistaina 21.2. Logistia-salissa (Teknologiakeskus Logistia, Teknologiapuisto 1 ).

Tutustu maakuntakaavan luonnokseen EP:n liiton sivuilla tästä linkistä.

Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto hyväksyy uuden Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan 2050 vuonna 2024. Voimaan astuessaan se kumoaa aiemmat kokonais- ja vaihemaakuntakaavat.

Maakuntakaavan uudistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 15.12.2021-15.2.2022 välisen ajan jokaisessa Etelä-Pohjanmaan kunnassa, Etelä-Pohjanmaan liitossa sekä liiton verkkosivuilla.

Lisätietoja maakuntakaavoista saa Etelä-Pohjanmaan liitosta, mm. suunnittelujohtaja Mari Pohjola, puh. 050 347 9845, sähköposti: etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Kaavoituksen vaiheet

Kaupungin tekninen toimi vastaa kaavojen valmistelusta. Yleis- ja asemakaavaprosesseissa on useita vaiheita, joihin liittyy kaavasuunnitelmien nähtävillepanoa, osallisten kuulemista sekä kunnallista päätöksentekoa.

  1. ENNAKKOVALMISTELU. Maankäytön tarpeita tunnistetaan teknisen toimen, kaupungin muiden toimialojen ja yksityisten toimesta. Kaavahankkeita valmistellaan mm. laadituttamalla selvityksiä kaavoitettavasta alueesta.
  2. PÄÄTÖS KAAVAHANKKEEN ALOITTAMISESTA. Valtuusto hyväksyy vuosittain kaavoitusohjelman, johon kirjataan tulevat kaavahankkeet.  Jos nousee tarve aloittaa kaavaprosessi ilman, että kaavoituskohde on hyväksytty kaavoitusohjelmassa, tekee kaupunginhallitus päätöksen kaavoituksen aloittamisesta.
  3. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Tekninen lautakunta hyväksyy osallistumis- ja arviointisuunnitelman.
  4. LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. Tekninen lautakunta hyväksyy kaavaluonnoksen nähtäville pantavaksi. Kaava-asiakirjat asetetaan julkisesti nähtäville 2-4 viikoksi. Kaavoitettavan alueen maanomistajilta, naapurimaanomistajilta ja tunnistetuilta osallisilta pyydetään lausunnot kaavasta. Luonnoksen nähtävilläolosta ilmoitetaan kaupungin Internet-sivuilla ja Kauhajoki-lehdessä.
  5. EHDOTUSVAIHEEN KUULEMINEN. Luonnosvaiheessa saadun palautteen perusteella laaditaan kaavaehdotus. Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle kaavaehdotuksen nähtäville panosta. Kaupunginhallitus päättää kaavaehdotuksen nähtäville panosta 30 päiväksi. Osallisisilta pyydetään lausunto ja nähtävillä olosta ilmoitetaan netissä ja Kauhajoki-lehdessä. Jos ehdotuksen nähtävillä olon jälkeen kaavaan tehdään isoja muutoksia, laitetaan kaava uudestaan nähtäville 30 päiväksi.
  6. PÄÄTÖKSENTEKO. Ehdotusvaiheen nähtävillä olon jälkeen kaava valmistellaan valmiiksi. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle kaavat hyväksyttäväksi. Pienistä kaavoista voi päättää kaupunginhallitus ilman valtuustokäsittelyä.
  7. VALITUSAIKA JA VALITUSTEN KÄSITTELY. Kaavan hyväksymisen jälkeen on 30 päivän valitusaika, jolloin osalliset voivat esittää kaavapäätöksen kumoamista. Mikäli kaavasta valitetaan, siirtyy asia hallinto-oikeuden käsiteltäväksi.
  8. KAAVAN VOIMAANTULO KUULUTUKSELLA. Kun valitusaika on ohi tai päätökset saatu valituksista, kuulutetaan kaavat voimaan lehtikuulutuksella.
Kaavio kaavoituksen vaiheista
Kaavaprosessin tärkeimmät vaiheet ovat luonnosvaihe, ehdotusvaihe ja päätöksenteko