Kylätie ja asutusta

Yksityistien hallinto

Kuva kesäiseltä yksityistieltä.
Yksityistiet ovat usein kapeita sorapintaisi kulkuväyliä.

Tiekunnan kokous

Tieosakkaat päättävät tienpidosta ja muista tiekuntaa koskevista asioista tiekunnan kokouksessa. Tiekunnan kokous tarkoittaa tiekunnan yleistä kokousta, johon tieosakkailla on mahdollisuus osallistua. Tiekunnan kokouksessa on päätettävä yksityistielaissa määrättyjä asioita ja tien hoitoon liittyviä asioita. Tiekunnan kokouksen päätökset panee toimeksi tien hoitokunta tai toimitsijamies. Tiekunnan kokous ei ole julkinen. Ulkopuolisen henkilön läsnäolo-oikeus on pyydettävä kokoukselta.

Yksityistielain mukaan tiekunnan kokous on vuosittain pidettävä ennen kesäkuun loppua ja muita kokouksia tarpeen mukaan. Tieosakkaat voivat tiekunnan kokouksessa päättää, ettei tiekunnan kokousta pidetä kaikkina vuosina tai tiekunnan vuosikokous pidetään muuna aikana kuin lain määräämänä aikana. Tiekunnan kokous on kuitenkin pidettävä vähintään joka neljäs vuosi. Tiekuntien, joilla on kirjanpidossa runsaasti tapahtumia, olisi syytä pitää tiekunnan kokous vuosittain. Kauhajoen kaupungin tekninen lautakunta on määrännyt, että kunnanavustusta saavien tiekuntien on pidettävä tiekunnan kokous vähintään joka kolmas vuosi.

Tiekunnan kokouksessa päätettävät asiat

Yksityistielain mukaan tiekunnan kokouksessa päätettävistä asioista yleisimmät ovat:

  • tieoikeuden antaminen
  • tieyksikköjen ja kuljetusmaksujen määrääminen ja muuttaminen
  • talousarvion vahvistaminen seuraavaa varainhoitovuotta varten
  • tie- ja kuljetusmaksujen maksuunpanoluettelon vahvistaminen
  • rahalainan ottaminen
  • toimitsijamiehen tai hoitokunnan valitseminen neljän vuoden välein
  • tiekunnan tilien tarkastaminen ja hyväksyminen, mikäli asian laajuuden takia tilejä ei voida kokouksessa tarkastaa ja hyväksyä, määrätään ennalta kaksi henkilöä tilien tarkastajaksi
  • tiekunta voi yleisesti kieltää tien käytön niiltä joilla ei ole tieoikeutta, kaikilla tai jollakin moottori tai hevosajoneuvoilla tapahtuvan tien käytön tai työkoneitten kuljettamisen
  • tieosakkaat voivat antaa tien kunnossapitoa koskevia ohjeita toimitsijamiehille ja hoitokunnalle.

Tieosakkaiden kannalta tärkeimpiä päätöksiä on tieyksikköjen määrääminen ja muuttaminen, tie- ja kuljetusmaksujen periminen sekä vuotuisen talousarvion päättäminen. Talousarvio määrää osakkaille tulevat kustannukset ja myös sen laatutason, josta tien käyttäjät pääsevät nauttimaan.

Muutoksenhaku

Tiekunnan toimielin

Tiekunnan toimielimenä toimii tiekunnan kokouksen enintään neljäksi vuodeksi valitsema kolmijäseninen hoitokunta tai toimitsijamies, hoitokunnan varajäseniä valitaan kaksi ja toimitsijamiehelle varajäsen. Hoitokunnan jäsenen ei välttämättä tarvitse olla tiekunnan osakas. Yksityistielaissa toimielimen hoitokunnan tai toimitsijamiehen tehtävistä todetaan:
” toimitsijamiehen ja hoitokunnan jäsenen tulee huolellisesti hoitaa tiekunnan asioita”.

Hoitokunta valitsee keskuudestaan toimihenkilöt, puheenjohtajan ja sihteerin, sihteerinä voi toimia myös hoitokunnan ulkopuolinen henkilö. Hoitokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hoitokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kaksi jäsentä tai varajäsentä ovat läsnä. Äänestys tapahtuu enemmistöpäätöksellä mies ja ääni periaatteella. Hoitokunnan kokoukset yleensä ovat olleet keskustelutilaisuuksia, jossa on sovittu asioiden suuntaviivoista, mutta varsinkin suurilla tiekunnilla olisi syytä kirjata tiekunnan päätökset.

Tiekunnan kokouksella on ratkaisuvalta toimitsijamiehen tai hoitokunnan päätöksistä. Vastoin kuin yleisesti luullaan kunnan tieviranomaisilla ei ole ratkaisuvaltaa tiekunnan toimitsijamiehen tai hoitokunnan päätöksiin. Hoitokunnan tai toimitsijamiehen päätöksiin tyytymättömän on saatettava asia ensin tiekunnan kokouksessa käsiteltäväksi.

Hoitokunnan tai toimitsijamiehen tehtävät

1. Huolehtia tien kunnossapidosta:

Toimielin ostaa ulkopuoliset kunnossapitopalvelukset ja järjestää tarvittavat kökät. Toimielimen on toimittava siten, ettei kunnossapidosta aiheudu tieosakkaille turhia kustannuksia. Kuitenkin on pidettävä yllä tiekunnan kokouksessa sovittua kunnossapitotasoa. Toimielin on kuitenkin vastuussa siita, ettei kunnossapidon laiminlyönnistä tai huolimattomuudesta aiheudu vahinkoa tien käyttäjille.

2. Antaa kieltoja ja määräyksiä

Toimielin voi antaa tien käyttämiseen liittyviä kieltoja ja määräyksiä. Kuten asettaa painorajoitukset kelirikkoaikaan ja heikoilla silloilla sekä muita väliaikaisia rajoitus ja kieltomerkkejä. Pysyvästi voimassa olevien merkkien asettamisesta päättää tiekunta. Pysyviin merkkeihin kuten nopeusrajoitusmerkkiin on saatava kunnan lupa. Päätöksen asiasta kunnassa tekee kunnan maanrakennusmestari. Tiekunnan kokous päättää tien käyttökiellot kuten esimerkiksi yleensä kielto hevosten harjoittamisesta tai jonkun henkilön liikenteen harjoittamisesta tiellä.

3. Tilapäiset käyttöluvat

Hoitokunta tai toimitsijamies voi antaa korvausta vastaan käyttää tietä tilapäisiin kuljetuksiin, jotka eivät ole tieosakkaiden kuljetuksia.

4. Tiekunnan taloudenhoito

Toimielimen tehtävänä on valmistella ehdotus tiekunnan talousarvioksi. Samalla toimielimen on valmisteltava ehdotus tieyksiköiden ja kuljetusmaksujen muutoksiksi.

Tieyksiköinnin ajan tasalla pitäminen on tiekunnan tehtävä ja tiekunta on asiassa päätösvaltainen. Hoitokunnan tai toimitsijamiehen tehtävä on seurata tieosakkaiden tienkäytössä tapahtuvia muutoksia ja tarvittaessa laatia tiekunnan kokoukselle ehdotus tieyksiköinnin tarkistamiseksi.

Tieyksiköiden perusteella määrätään kullekin tieosakkaalle vuotuinen tiemaksu. Tilapäisestä tienkäytöstä voidaan satunnaisilta tienkäyttäjiltä periä kuljetusmaksua. Näin kertyvillä varoilla katetaan tien ylläpitoa.

Toimielin valmistelee tie- ja kuljetusmaksujen maksuunpanoluettelon ja pitää sen nähtävillä kokousilmoituksessa mainitussa paikassa ennen tiekunnan kokousta. Maksuunpanoluettelossa on mainittava maksajan nimi ja tieyksikkömäärä, joka on vahvistettu edellisessä tiekunnan kokouksessa käsittelyssä olleessa tieyksikköluettelossa sekä suoritettavan tiemaksun määrä. Tiekunnan kokouksessa tänä vuonna vahvistettu yksikköluettelo on muutoksitta pohjana seuraavan vuoden maksuunpanoluettelolle. Maksuunpanoluetteloa voi moittia vain laskutoimituksen osalta, koska yksikkömäärä on jo tiekunnan kokouksen vahvistama. Tiekunnan kokouksen vahvistamalla maksuunpanoluettelolla voidaan yksikkömaksu tarvittaessa hakea ulosottomieheltä ulosottoon ilman tuomion hakemista. Toimielin huolehtii tiekunnan kokouksessa päätettyjen tie- ja kuljetusmaksujen perimisestä ja panee toimeen muutkin tiekunnan kokouksen tekemät päätökset.

Toimikunnan tehtävänä on pitää tiliä tiekunnan tuloista, menoista ja varoista sekä esittää tiekunnan kokouksen tarkastettavaksi edellisen tilikauden tilitys. Mikäli tiekunta ei harjoita liiketoimintaa esimerkiksi myymällä kunnossapitopalveluja toisille tiekunnille, ei tiekunnan tarvitse pitää kaksinkertaista kirjanpitoa, vaan riittää päivämääräkirjanpito, jossa tositteet on numeroitava ja vietävä tilikirjaan järjestyksessä.

5. Muita tehtäviä

Toimielin edustaa tiekuntaa viranomaisissa tai muissa tiekuntaa koskevissa asioissa. Toimielin huolehtii jäsenten ja tiekunnan tietojen muutosten ilmoittamisesta kunnan pitämään avustusrekisteriin.

Tien kunnossapito

Tien kunnossapito tarkoittaa yksityistielain mukaan toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen tien pysyttämiseksi sellaisessa kunnossa kuin sen tarkoitus ja siitä tuleva hyöty edellyttävät ottamalla kuitenkin huomioon, ettei kunnossapidosta aiheudu tieosakkaalle kohtuuttomia kustannuksia. Toisaalta, jos tieosakas vaatii tienpitoa kokonaan tai tietyiltä osin suoritettavaksi korkeampaa tasoa vastaavana kuin edellä on sanottu, on tieosakkaan suoritettava aiheutuvat lisäkustannukset. Tien toimielin hoitokunta tai toimitsijamies hoitavat tiekunnan asioita ja toimielimellä vain on oikeus ostaa kunnossapitopalveluja tiekunnalle.

Tien kunnossapidon piiriin kuuluu ajorata sekä sen käyttämistä ja säilymistä varten pysyvästi tarvittavat alueet, rakenteet ja laitteet. Tiekunnan kunnossapidettäviin laitteisiin kuuluu myös tien nimikilvet, jotka kunta on keskitetysti asettanut, kun osoitejärjestelmä tuli voimaan. Tiekunnan tulee myös itse kustantaa tarvittavat lisäviitat tien eri osiin.

Kauhajoen kaupungin tiehallinto

Kunnallislain mukaisista yksityistieasioista kuten avustuksista ja teiden kunnossapitoluokista päättää tekninen lautakunta. Tekninen lautakunta esittää kunnanvaltuustolle määrärahaa yksityisteiden avustamiseen ja päättää yksityisteiden avustamisesta kunnanvaltuuston myöntämän määrärahan puitteissa. Yksityisteiden kunnanavustus ei ole lakisääteinen, avustus perustuu kunnallispoliittiseen päätökseen. Kauhajoen kunnassa on vuonna 1974 tehty yksityisteiden avustamisen periaatepäätökset, joissa on päätetty avustaa tiekunnan teitä ja avustukset maksetaan rahana tiekunnille. Kunta ei ota hoitoonsa yksityisteitä.

Kunnossapitopäällikkö antaa yleistä neuvontaa tiekuntien hallintoon liittyvissä asioissa. Tiekunnat voivat ottaa pulmakysymyksissä yhteyttä joko puhelimitse tai sopia vastaanottoajan.