Ilmakuva Kauhajoen keskustasta.

Lautakunnat

Lautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä valtuuston hyväksymien tavoitteiden ja voimavarojen mukaan. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Lautakunta edustaa kuntaa ja käyttää kaupungin puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa. Lautakunta huolehtii myös voimavarojen jaosta toimialan sisällä ja
toimintojen yhteensovittamisesta mukaan lukien palveluja tuottavat kuntayhtymät ja osakeyhtiöt siten, että yhteistyö lautakuntien toimialojen välillä on riittävää.

Lautakunnalla on toimialallaan yleinen ratkaisuvalta päättää ne asiat, jotka lain tai asetuksen tai erityisen säännön tai tämän hallintosäännön mukaan kuuluvat lautakunnalle tai sen toimialueella kaupungille, lukuun ottamatta laissa tai tällä säännöllä valtuustolle, taikka tällä säännöllä kaupunginhallitukselle, jaostolle tai viranhaltijalle annettua ratkaisuvaltaa.

Sen lisäksi lautakunta ratkaisee asiat, jotka koskevat:

  • toimialansa viranhaltijan tai alaisensa johtokunnan puolestaan ratkaisemaan päätösvaltaansa kuuluvan asian
  • kaupungin saatavien ja kaupungille tulevien suoritusten vakuuksien hyväksymistä, valvomista, muuttamista ja vapauttamista
  • vahingonkorvauksen myöntämistä tapauksissa, joissa kaupunki on katsottava korvausvelvolliseksi, jollei vaadittu korvaus ylitä kaupunginhallituksen mahdollisesti vahvistamaa enimmäismäärää
  • edustajansa valitsemista toimialueensa osakeyhtiöihin kaupunginhallituksen ohjeiden perusteella
  • toimikunnan asettamista tilapäiseen tehtävään, enintään lautakunnan toimikaudeksi

Kasvatus- ja opetuslautakunta, 9 jäsentä
Hyvinvointilautakunta, 9 jäsentä
Tekninen lautakunta, 9 jäsentä
Rakennuslautakunta, 9 jäsentä
Yhteistoimintalautakunta, 14 jäsentä
Ympäristölautakunta, 10 jäsentä

Tarkastuslautakunta, 5 jäsentä

Keskusvaalilautakunta, 5 jäsentä

Valtuusto valitsee lautakuntien jäsenistä puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Yhteistoimintalautakunnassa on puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävät ja toimivalta

Lautakunnan toimialana ovat kasvatuksen ja opetuksen toimialan hallinto, varhaiskasvatus, esiopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta, perusopetus ja lukiokoulutus. Toimialana on lisäksi 2. asteen ammatillisen ja korkea-asteen koulutuksen kehitys ja seuranta.
Lautakunnan alaisena on kasvatus- ja opetuslautakunnan jaosto, 3 jäsentä.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan jaoston tehtävät ja toimivalta

Jaoston esittelijänä toimii kasvatus- ja opetusjohtaja ja asiantuntijoina tarvittaessa muut viranhaltijat.
Jaoston tehtävänä on:

  • erottaa oppilas peruskoulusta tai opiskelija lukiosta määräajaksi sekä tarvittaessa päättää määräaikaista erottamista koskevan päätöksen täytäntöönpanosta lainvoimaa vailla olevana sekä täytäntöönpanon aloittamisen ajankohdasta sekä
  • muut hallinnollista pakkoa edellyttävät päätökset

Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta

Lautakunnan toimialana ovat kirjasto- ja tietopalvelut, liikuntapalvelut, opisto- ja kulttuuripalvelut, markkinointi ja tapahtumat, nuorisopalvelut ja nuorisovaltuusto. Asiat ratkaistaan hyvinvointilautakunnan kokouksissa hyvinvointijohtajan esittelystä. Esittelijän poissa ollessa toimii esittelijänä se viranhaltija, jonka tehtävänä on tällöin esittelijän muidenkin virkatehtävien hoitaminen. Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana. Asiat, joissa esittelijä on esteellinen, ratkaistaan puheenjohtajan esittelystä.

Päättää/vastaa
• lakisääteisten hyvinvoinnin ja terveyden ennaltaehkäisevien palveluiden järjestämisestä
• hyvinvointipalveluiden hinnoista ja taksoista
• Kauhajoen kaupungin koulujen liikuntasalien ja muiden tilojen käytöstä perittävien maksuista sekä hyvinvointipalveluiden hinnastoista
• hyvinvointipalveluiden kohdeavustusten sekä palveluseteleiden jaosta
• menestyneiden kaupunkilaisten palkitsemisesta (mm. urheilu ja kulttuuri)
• vastaa hyvinvointipalveluiden sisäisestä ja ulkoisesta markkinointiviestinnästä
• hyvinvointikertomuksen vuosittaisesta raportista ja hyvinvointisuunnitelmasta
• muista mahdollisesti lautakunnan päätettäväksi osoitetuista asioista

Teknisen lautakunnan tehtävät ja toimivalta

Lautakunnan toimialana on maankäytön suunnittelun kaupungille kuuluvat tehtävät, kaupungin toimesta tapahtuvan rakentamisen suunnittelu ja
rakennuttaminen, kaupungin metsätalous, keskusvarikkopalvelut, mittaus- ja kartastopalvelut, kaupungin ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelut, toimitilojen ja huoneistojen vuokraus sekä kiinteistöjen hallinta sekä käyttötehtävät, asuntolainat ja korjausavustusten neuvontapalvelut, kunnallistekniikan suunnittelu ja rakentaminen, katusuunnitelmien hyväksyntä ja kadunpito, yleisten alueiden, puistojen, leikkikenttien ja ulkoliikuntaalueiden kunnossapito- ja hoitotehtävät,  yksityistieasiat ja liikenneturvallisuusasiat, kunnossa- ja puhtaanapitoa haittaavien ajoneuvojen
siirtäminen, väestönsuojelun ja poikkeusoloihin varautumisen kaupungille kuuluvat tehtävät, vesihuollon yleinen kehittäminen ja alueelliseen vesihuollon
yleissuunnitteluun osallistuminen, hulevesiä koskevien erityisten säännösten valvonta, ilmasto- ja energiastrategioiden toteuttaminen, öljyntorjuntatöiden jälkitorjunnan viranomaistehtävät, keskitetyt hallintopalvelut päävastuualueen molemmille lautakunnille sekä niiden alaiselle toiminnalle.

Rakennuslautakunnan tehtävät ja toimivalta

Rakennuslautakunnan toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset valvonta- ja viranomaistehtävät, rakentamisen neuvonta sekä asuntolainoihin ja korjausavustuksiin liittyvät viranomaistehtävät.

Yhteistoimintalautakunnan tehtävät ja toimivalta

Yhteistoimintalautakunnan tehtävänä on toimia kuntien (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki ja Teuva) yhteisenä tilaajalautakuntana järjestettäessä sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä ympäristönsuojelun, ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon palveluita yhteistoiminta-alueen asukkaille.
Yhteistoimintalautakunnan esittelijänä toimii peruspalvelujohtaja.

Ympäristölautakunnan tehtävät ja toimivalta

Ympäristölautakunnan tehtävänä on toimia kuntien (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva) toimialansa lainsäädännön määräämänä toimielimenä. Lautakunnan toimialana ovat kuntien ympäristöhallinnosta annetussa laissa, ympäristösuojelulainsäädännössä, luonnonsuojelulaissa, ulkoilulaissa, maa-aineslaissa, jätelaissa, vesilaissa, vesihuoltolaissa, maastoliikennelaissa, terveydensuojelulaissa, elintarvikelainsäädännössä, tupakan myyntiä ja julkisten tilojen tupakointia rajoittavassa lainsäädännössä, nikotiinivalmisteiden myyntiä koskevassa lainsäädännössä, kemikaalilaissa ja eläinlääkintähuoltolaissa määrättyjen kunnille kuuluvien viranomaistehtävien hoito.

Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivalta

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on huolehtia kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä sekä valmistella valtuustolle tarkastusta koskevat asiat. Tarkastuslautakunnan päätehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunta suorittaa siten kaupungin hallinnon ja talouden tarkoituksenmukaisuustarkastusta, kun taas tilintarkastaja huolehtii sen laillisuuden tarkastuksesta.

Keskusvaalilautakunnan tehtävät

Kunnan keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien yleisjärjestelyistä kunnassa. Kuntavaaleissa se huolehtii lisäksi ehdokasasettelusta ja tuloksen laskennasta. Keskusvaalilautakunnasta säädetään vaalilaissa.

 

Pöytäkirjat ovat nähtävillä verkkosivuilla 12 kuukauden ajan ja viranhaltijapäätökset muutoksenhakuajan. Vanhempia tietoja voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta kirjaamo@kauhajoki.fi.