Lupa-asiat, lomakkeet

Lupaa on haettava hyvissä ajoin (1-3 kuukautta) ennen töiden aloittamista. Lupaa on haettava aina kirjallisesti.

Lomakkeita saa oheisten linkkien lisäksi myös rakennusvalvonnasta.

Rakennustoimenpiteen laadusta riippuen menettelyt jakautuvat seuraavasti:

 • rakennuslupa
 • toimenpidelupa
 • purkamislupa ja -ilmoitus
 • maisematyölupa
 • ilmoitusmenettely

Hakemuksia vastaanotetaan rakennusvalvonnassa.

Rakennusvalvonnan sähköinen lupapistepalvelu otettu käyttöön

Kauhajoen rakennusvalvonta on ottanut käyttöön sähköisen Lupapiste-asiointipalvelun. Lupapisteen kautta on mahdollista hakea rakentamisessa tarvittavia lupia, kuten rakennus- ja toimenpidelupia sekä hoitaa erilaiset ilmoitusmenettelyt. Palvelussa on myös mahdollista esittää kysymyksiä ja pyytää neuvoja koko lupaprosessin ajan.

Lupapiste kokoaa kunnan viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan ja muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen ja pitää ajan tasalla kaikki osapuolet hankkeen etenemisestä. Otamme vastaan sähköisten hakemusten ja asiakirjojen sijasta myös paperisia hakemuksia ja asiakirjoja.

Lupapisteeseen rekisteröidytään pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella ensimmäisen käyttökerran aikana. Palvelun käyttö on ilmaista.

Oheisesta linkistä löydät lisätietoa palvelusta ja siihen rekisteröitymisestä: www.lupapiste.fi.

 

Lupa-asian ratkaiseminen voi edellyttää myös erillistä

 • poikkeamispäätöstä,
 • suunnittelutarveratkaisua tai
 • ympäristölupaa.

Kirjallisesti haettaessa rakennuslupahakemus koostuu asiakirjoista 1 – 10:

 1. Lupahakemus asianmukaisesti täytettynä ja allekirjoitettuna sekä valtakirja niiltä osin kuin joku rakennuspaikan useammasta haltijasta ei ole allekirjoittajana.
 2. Kaikkiin hakemuksiin on liitettävä selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta (jäljennös kauppakirjasta, lainhuudosta, maanvuokrasopimuksesta tms.).
 3. Jokaisesta rakennuksesta on täytettävä tilastointia varten erillinen rakennushankeilmoitus-lomake (RH1) ja asuntojen osalta on hakemukseen liitettävä myös huoneistotiedot-lomake (RH2).
 4. Kaava- tai karttaote (saa rakennusvalvonnasta).
 5. Pääpiirustukset nimiösivuilla varustettuna ja kahtena sarjana. Pääsuunnittelija varmentaa pääpiirustukset allekirjoituksellaan. Pääpiirustuksiin kuuluvat asemapiirros ja pohja-, leikkaus- sekä julkisivupiirustukset.
 6. Kiinteistön rajanaapureita (alueiden omistajia tai haltijoita) on tiedotettava hankkeesta. Tiedottaminen toteutetaan luvan hakijoiden toimesta esittämällä rajanaapureille hankkeen pääpiirustukset, pyytämällä heidän allekirjoituksensa kuulemislomakkeelle ja antamalla mahdollisuus kirjallisen huomautuksen laatimiseen. Vaihtoehtoisesti kuuleminen voidaan suorittaa rakennusvalvontaviranomaisen toimesta, jolloin kuulemisesta peritään taksan mukaiset maksut. Isommista hankkeissa luvan hakijan tulee lisäksi tiedottaa rakennuspaikalla luvan vireillä olemisesta.
 7. Rakennuksen pääsuunnittelija ilmoitetaan pääsuunnittelijan selvitys -lomakkeella. Pääsuunnittelija täyttää lomakkeen ja selvittää mm. rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteet.
 8. Uudisrakennuskohteista on toimitettava energiaselvitys energiatodistuksineen.
 9. Kaikkiin rakennuslupaa vaativiin rakennustöihin on nimettävä vastaava työnjohtaja. Mikäli hankkeeseen sisältyy vesi- ja viemäritöitä tai ilmanvaihtotöitä, tulee myös hankkeen kvv- ja iv-töistä vastaavat työnjohtajat nimetä. Työnjohtajien tiedot ilmoitetaan työnjohtajien hyväksymislomakkeella. Rakennustyöstä vastaava työnjohtaja on nimettävä ennen aloituskokousta. Kvv- ja iv-töistä vastaavat työnjohtajat on nimettävä ennen kyseisiin erityisalojen töihin ryhtymistä.
 10. Jos rakennus on tarkoitus liittää Kauhajoen Vesihuolto Oy:n vesi- ja/tai viemäriverkostoon, toimitetaan hakemus kiinteistön liittämisestä vesi- ja viemärilaitokseen. Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa lisäsarja asema- ja pohjapiirroksista. Tämä koskee myös laajennushankkeita ja talousrakennuksia.

Rakennusvalvonta hankkii muiden viranomaistahojen lausunnot, jotka ovat tarpeellisia lupa-asian ratkaisemiseksi. Lausunnot, luvat sekä sopimukset, jotka koskevat yleistä tai yksityistä tietä, lentoesteitä, rataverkkoa tai rasitteita, on kuitenkin hankittava luvan hakijan toimesta.

Kohteessa voidaan tarvittaessa pitää katselmus – esimerkiksi naapurien kuulemiseksi – ennen lupa-asian ratkaisemista.

Toimenpidelupaa haettaessa tai toimenpideilmoitusta tehtäessä asiakirjat ovat pääosin samat kuin rakennuslupaa haettaessa. Edellisten kohtien 3, 7, 8 ja 10 mukaisia asiakirjoja ei kuitenkaan toimiteta toimenpidelupahakemuksen tai ilmoituksen liitteeksi.

Hankkeen sijainnista, laajuudesta ja muista ominaisuuksista johtuen myös seuraavat asiakirjat voivat olla tarpeen:

 • Kun rakentaminen sijoittuu rakennusjärjestyksen kohdassa 6 määritellylle suunnittelutarvealueelle, on hankkeelle haettava erillinen suunnittelutarveratkaisu. Mikäli rakentamisella aiotaan poiketa rakentamiselle asetetuista määräyksistä tai rajoituksista, on erikseen haettava poikkeamislupaa. Ota yhteyttä rakennusvalvontaan jo ennen varsinaisen rakennusluvan hakemista, jos epäilet hankkeesi tarvitsevan suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä.
 • Asemakaava-alueella ei saa suorittaa maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ilman maisematyölupaa.
 • Rakennuksen purkaminen asemakaava-alueella on luvanvaraista toimintaa. Asemakaava-alueen ulkopuolella purkamisesta on tehtävä ilmoitus rakennusvalvontaan. Luvan hakeminen tai purkamisesta ilmoittaminen tehdään purkamislupahakemus/-ilmoitus -lomakkeella. Purkukohteen rakennusjätteen käsittelystä ja purkutyön jätehuollosta on tehtävä selvitys.
 • Pohjavesi- ja asemakaava-alueilla maalämpöjärjestelmän rakentamiseen tarvitaan lupa. Pohjavesialueelle suunniteltavasta maalämmönkeruujärjestelmästä on lisäksi aina pyydettävä ELY-keskuksen lausunto. Rakennuspaikan mahdollinen sijoittuminen pohjavesialuelle tulee selvittää rakennusvalvonnasta. Järjestelmän hankkimista suunniteleville löytyy lisätietoa ohjeista.
 • Naapurin suostumus rajan lähelle rakentamiseen on toimitettava hakemuksen liitteeksi, mikäli hanke sijoittuu maankäyttö- ja rakennuslaissa tai asemakaavassa määrättyä lähemmäksi toisen omistamaa kiinteistöä.
 • Ilmoitus jätevesien käsittelytavasta toimitetaan hakemuksen liitteeksi, kun uudisrakennus sijoittuu viemäriverkoston ulkopuoliselle alueelle sekä mm. pienen saunarakennuksen tapauksessa. Jos hanke koskee olemassa olevan kiinteistökohtaisen jätevesien käsittelyn kunnostamista tai korvaamista uudella järjestelmällä, ilmoituslomaketta käytetään toimenpideluvan hakulomakkeena kohdan 1 lomakkeen sijasta. Jätevesiuudistus, ks. Linkit-alasivu.
 • Naapurin suostumus kiinteistön jätevesien käsittelyyn toimitetaan hakemuksen liitteeksi, jos järjestelmässä puhdistetut jätevedet johdetaan toisen maalla olevaan ojaan tai yhteiseen rajaojaan.
 • Mikäli hankkeen yhteydessä rakennetaan uusi tieliittymä tai vanhan liittymän käyttötarkoitus olennaisesti muuttuu, tulee rakennusvalvontaan toimittaa kopio tien hallinnoijalta saatavasta liittymäluvasta hakemuksen liitteeksi. Yleisiä teitä hallinnoi ELY-keskus ja yksityisiä teitä tiekunnat. Tieliittymän lupahakemus yleiselle tielle, ks. Linkit-alasivu.
 • Pientalotyömaan tarkastusasiakirjaan rakennustyön sekä erityisalojen työnjohtajat varmentavat tekemänsä tarkastukset työvaiheittain. Tarkastusasiakirjaa käytetään soveltaen myös muissa kuin pientalokohteissa.
 • Jos rakentamista ei ole aloitettu kolmessa vuodessa tai saatettu loppuun viiden vuoden kuluessa luvan myöntämisestä, tulee rakennusluvan pitämiseksi voimassa rakennusvalvontaan toimittaa rakennusluvan jatkoaikahakemus. Jatkoaikaa on haettava hyvissä ajoin luvan ollessa vielä voimassa. Luvan voimassaoloaika on merkitty lupapäätökseen.

Rakennusvalvonta voi edellyttää toimitettavaksi myös muita asian ratkaisemiseksi tarpeellisia selvityksiä hakemuksen tai ilmoituksen liitteeksi.