Päntäneen koulun terveydenhoitaja

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto kuuluu Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä neuvolatoimintojen kokonaisuuteen. Toimintaa säädellään Valtioneuvoston asetuksella neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta.

Jokaiselle koululle on nimetty oma kouluterveydenhoitaja. Terveydenhoitaja tekee asetuksen mukaiset vuosittaiset terveystarkastukset, joista ensimmäisen, viidennen ja kahdeksannen luokan terveystarkastukset ovat laajoja. Laajan terveystarkastuksen tekevät terveydenhoitaja ja lääkäri. Muuten tarkastukset ovat terveydenhoitajan tekemiä.

Terveydenhoitaja kuuluu koulun oppilashuoltoryhmään.

Oppilaan laajassa terveystarkastuksessa käytetään apuna oppilaan ja vanhemman täyttämiä terveyskyselylomakkeita. Tarvittaessa pyydetään opettajan arvio oppilaan selviytymisestä koulussa. Kahdeksannen luokan laajan terveystarkastuksen yhteydessä tehdään oppilaalle nuorison terveystodistus.

Laaja terveystarkastus muodostuu erilaisista tutkimuksista, kuten kasvun ja kehityksen seurannasta, näön ja kuulon tutkimisesta sekä oppilaan ja koko perheen hyvinvoinnin ja terveystottumusten selvittelystä. Välivuosina tarkastukset ovat suppeampia.

Terveysneuvonnassa käsitellään yksilöllisesti ikäkauteen liittyviä asioita kuten ravitsemus, päivärytmi, hygienia, liikunta ja harrastukset, kaverisuhteet, kiusaaminen, murrosikä, päihteet ym.

Kouluterveydenhoitajan tehtäviin kuuluu myös

  • yhteistyö muun opetus- ja oppilashuollon henkilöstön sekä vanhempien kanssa
  • kouluyhteisön ja – ympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden edistäminen
  • terveystarkastusten lisäksi terveydenhoitaja ottaa kantaa ja auttaa mm sairaus- ja tapaturma-asioissa, erilaisissa fyysisissä ja psyykkisissä ongelmissa sekä koulunkäyntiin liittyvissä asioissa
  • oppilaan ohjaaminen asianmukaisiin tutkimuksiin ja hoitoon
  • pitkäaikaisesti sairaiden oppilaiden huomioiminen kouluyhteisössä tarpeen vaatimalla tavalla
  • yleisestä rokotusohjelmasta huolehtiminen

Päntäneen koulu
Terveydenhoitaja Minna Keto-Keturi, puh. 040 537 6534
Vastaanotto Päntäneen koululla tiistaisin.