Aron koulu ja leikkiviä lapsia

Kuraattori

Kirsi Grönstrand  puh 0401842643 Wilma ja sähköposti kirsi.gronstrand@hyvaep.fi

Koulukuraattori on koulun sosiaalialan ammattilainen, jonka työnkuva koostuu suurimmaksi osaksi joko kahdenkeskisistä oppilaan kanssa tai oppilaan ja hänen kavereidensa kesken käydyistä luottamuksellisista keskusteluista. Kotiin otetaan yhteyttä, jos tarvetta siihen ilmenee, tai jos oppilaan tilanne sitä vaatii. Tärkeä osa työtä on niin ikään yhteistyö oppilaan huoltajien ja perheen eri sidosryhmien kanssa. On tärkeää muistaa, että kuraattorin kanssa käydyt keskustelut eivät automaattisesti tarkoita, että oppilaalla olisi ongelmia.

Kuraattorin työssä näkyy myös yhteisöllinen ja ennaltaehkäisevä työote, jota toteutetaan mm. auttamalla ryhmäytymisessä, teema tunnein ja pienryhmätyöskentelyä. Kuraattori on osa moniammatillista tiimiä, jonka tavoitteena on ylläpitää koulurauhaa sekä yhteisöllisyyttä ja keskustella yleisistä pinnalle nousevista ilmiöistä asiallisella tavalla. 

Kuraattori kuuluu koulujen oppilashuoltoryhmiin, joiden puitteissa työskennellään moniammatillisesti lapsen parhaaksi kasvatuskumppanuutta kunnioittaen. Vanhempien kanssa tehdään yhteistyötä, jos oppilas tarvitsee esimerkiksi lisää tukea poissaolojen ja siitä syystä aiheutuvien koulunkäynnin haasteiden vuoksi. Haasteet voivat näkyä kaverisuhteissa tai oppimiseen tarvitaan tukea poissaolojen vuoksi.

Koulukuraattorityön tavoitteena on oppilaiden hyvinvoinnin, sosiaalisen kehityksen mikä sisältää tunne- ja ihmissuhdetaitoja ja koulunkäynnin tukeminen. Kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen kuuluu osana kuraattorin työtä sosiaalityön keinoin. Oppilaat ohjautuvat kuraattorille joko opettajan, koulun muun henkilökunnan esim. terveydenhoitajat, tai vanhempien aloitteesta tai omatoimisesti.

Tarpeen vaatiessa konsultoidaan ja kartoitetaan yhteistyössä myös muita tukimuotoja oppilaalle ja/tai perheelle.

Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä

  • jos koulussa tuntuu vaikealta ja on haasteita kaverisuhteissa, kouluun tulemisessa tai koulussa työskentely ei suju ja aiheuttaa harmia
  • kotona on hankalaa jostain syystä, esimerkiksi riitaa perheenjäsenten kesken, päihteiden käyttöä, mielenterveysongelmia tai sääntöjen asettaminen ja ylläpitäminen ei onnistu perheen omin voimin ·
  • vapaa-ajalla on vaikeaa ja on riitaa kavereiden kanssa
  • harrastukset, pelaaminen, some aiheuttaa oppilaalle itselleen tai perheelle ristiriitoja ja arjen haasteita
  • omat jutut painavat mieltä ja kokee itsensä yksinäiseksi tai alakuloiseksi.
  • Kuraattori pyrkii tapaamaan kaikki luokat syksyn mittaan yhteisen tunnin merkeissä.
  • Älä epäröi ottaa yhteyttä, jos esimerkiksi lapsen koulunkäyntiin tai kaverisuhteisiin liittyvä asia mietityttää, tai perheessänne on tilanne, josta tahtoisitte puhua tai johon tahtoisitte apua.

Kuraattorin työskentely on luottamuksellista lapsen edun mukaisesti.