Kokouksissa käytettävä nuija.

Päätöksenteko

Esityslistat ja pöytäkirjat

Valtuuston, kaupunginhallituksen, lautakuntien, jaostojen ym. esityslistat julkaistaan niiden valmistuttua.

Pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen

Pöytäkirjojen tarkastuksen jälkeen toimielinten pöytäkirjat pidetään nähtävillä siten kuin toimielimet ovat siitä päättäneet.

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä eräiden kuntayhtymän toimielinten pöytäkirjojen nähtävänä pito (KuntaL 140 § 1 mom.)

Kuntalain 140 §:n mukaan päätöksen tiedoksianto kunnan jäsenelle on sidottu pöytäkirjan nähtävänä pitoon yleisessä tietoverkossa. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

.