Päntäneen koulun säännöt

Päntäneen koulun järjestyssäännöt

Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Opetuksen järjestäjä hyväksyy järjestyssäännöt, joilla edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöt löytyvät jokaisesta luokasta.
Nämä säännöt ovat voimassa kouluaikana eli oppilaiden työjärjestyksen mukaisen työpäivän aikana. Myös koulun tilaisuuksissa, leirikouluissa ja luokkaretkillä noudatetaan koulun järjestyssääntöjä.
Jokaisella luokalla on lisäksi omia sovittuja toimintatapoja eri tilanteisiin.

Järjestyssääntöjen tavoitteista

• Ne ovat välttämättömiä päivittäisen työn mahdollisimman rauhallisen sujumisen sekä yhteisen viihtyvyyden ja turvallisuuden kannalta
• Säännöt luovat edellytykset koulutyön onnistumiselle.
• Säännöt opettavat ja totuttavat oppilaat vastuuseen ja toisten huomioimiseen.
• Varmistetaan koulutyön rauhallinen sujuminen, kouluyhteisöön kuuluvien viihtyvyys ja turvallisuus.

Järjestyssäännöt

1. Sisäinen järjestys

Hyvät käytöstavat
o Noudatan koulun sääntöjä ja koulun aikuisten ohjeita.
o Käytän ystävällistä ja asiallista kieltä.
o Olen avulias ja kohtelias.
o Pyrin kannustamaan kavereitani.
o Kunnioitan kaikkia ihmisiä.
o En arvostele toisten ulkonäköä, vaatteita, välineitä enkä varusteita.

Liikkuminen sisätiloissa
o Liikun rauhallisesti ja metelöimättä.
o En oleskele koulutiloissa turhaan välitunneilla enkä tuntien päätyttyä.
o Huolehdin vaatteeni ja tavarani niille kuuluville paikoille.
o Otan kengät pois sisälle tultaessa.

Ruokailu
o Noudatan hyviä ruokailutapoja.
o Otan ruokaa vain sen verran kuin jaksan syödä.
o Syön riittävästi.
o Pyrin maistamaan kaikkia ruokia.

Koulumatkat ja välitunnit
o Noudatan liikennesääntöjä.
o Käyttäydyn hyvin koulumatkoilla ja välitunnilla.
o Noudatan koulun työaikoja ja koulun rajoja.
o Otan mukaan vain ne välineet, joita tarvitsen koulutyössäni.
o Pukeudun asiallisesti.

2. Opiskelun esteetön sujuminen

Käyttäytyminen työaikana ja oppitunneilla
o Noudatan aikuisten antamia ohjeita.
o Keskityn tehtäviini ja annan työrauhan kaikille.
o Opettelen kuuntelemaan, mitä muut sanovat.
o Huolehdin koulutarvikkeista.
o Huolehdin ympäristöni siisteydestä.
o En lainaa enkä käytä toisten tavaroita ilman lupaa

Poissaolot ja vapautus koulunkäynnistä
o En ole poissa ilman syytä tai lupaa.
o Ilmoitan (huoltaja ilmoittaa) poissaoloista luokanopettajalle.
Huoltajan tulee anoa oppilaan vapauttamista koulunkäynnistä muun syyn
kuin sairauden vuoksi erillisellä kaavakkeella, jonka saa opettajalta.

3. Turvallisuus ja viihtyvyys

Koulun ja toisen henkilön omaisuuden turvaaminen
o Pidän hyvää huolta koulun tiloista sekä omista ja yhteisistä tavaroista.
o Olen velvollinen korvaamaan tahallani tai ajattelemattomuuttani koulun tai toisen henkilön omaisuudelle aiheuttamani vahingon.
o Rahan ja arvoesineiden tuominen kouluun on omalla vastuullani. Koulu ei vastaa kadonneesta omaisuudesta.
o Ilmoitan vahingoista heti jollekin koulun aikuisista.

Kiusaaminen
o En kiusaa enkä tue kiusaajaa.
o En arvostele toisten oppilaiden vaatteita, välineitä tai varusteita.
o Kerron kiusaamisesta välittömästi aikuiselle.

Koululla on käytössä ”Kiusaamisen vastainen toimintamalli”, jonka ohjeet löytyvät jokaisesta luokasta.
Jokaisella on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. (PL 29 §)
Kiusaaminen, väkivaltainen käyttäytyminen ja häirintä on kielletty.


4. Järjestyksen valvonta ja seuraamukset

Järjestyssääntöjen noudattamista valvovat kouluyhteisössä työskentelevät henkilöt.

Rangaistusta määrättäessä tai muista toimenpiteistä päätettäessä noudatetaan perusopetuslain 36 §:n säädöksiä.
Perusopetuksen oppilaan ojentamistoimenpiteitä ovat:
– oppilaan määrääminen tekemään tehtäviä koulupäivän jälkeen.
– oppilaan poistaminen luokasta tai muusta opetustilasta jäljellä olevan oppitunnin ajaksi.
– oppilaan poistaminen koulun järjestämästä tilaisuudesta.
– opetukseen osallistumisen evääminen oppilaalta jäljellä olevan työpäivän ajaksi.
– oppilaan määrääminen jälki-istuntoon.

Perusopetuksen oppilaan kurinpidollisia rangaistuksia ovat myös kirjallinen varoitus ja koulusta erottaminen.