Jätettä metsässä

Jätteet ja kierrätys

Kotitalouksien jätehuollon järjestäminen ja jäteneuvonta kuuluvat kuntien omistamalle jätehuoltoyhtiölle, Oy Botniarosk Ab:lle. Jätehuollon kehittämistä ja toimeenpanoa ohjaamaan on perustettu alueellinen Suupohjan jätelautakunta, joka myös päättää jätehuoltoa tarkentavat alueelliset jätehuoltomääräykset. Jätehuoltomääräykset ja muuta jätehuollosta löytyy osoitteesta https://teuva.fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen/jatehuolto/suupohjan-jatelautakunta

Ympäristönsuojeluviranomainen valvoo jätelain sekä jätehuoltomääräysten noudattamista. Yleisimpiä valvonta-asioita ovat roskaamiskiellon, jätehuollon toimivuuden ja maaperän pilaamiskiellon noudattamisen valvonta. Tietoa jätteiden lajittelusta ja vastaanottopaikoista löytyy osoitteesta botniarosk.fi.

Roskaaminen

Roskaamista on kaikki jätteen hylkääminen ympäristöön. Jätelaki määrittelee roskaamisen seuraavasti: ”Ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa (roskaamiskielto)”. Jätteeksi määritellään lain mukaan esine tai aine, jonka haltija on poistanut, poistamassa tai on velvollinen poistamaan käytöstä.

Roskaaja on velvollinen siivoamaan jättämänsä jätteet ympäristöstä. Ympäristövalvonta voi määrätä roskaajan tai muun puhdistamiseen velvollisen puhdistamaan roskaantuneen alueen. Jos roskaajaa ei tiedetä tai saada kiinni, on alueen haltija velvollinen siivoamaan alueen. Yleisötilaisuuden pitäjä on velvollinen siivoamaan tilaisuudesta aiheutuneen roskaantumisen ja ulkoilureitin pitäjä reitin käytöstä aiheutuneen roskaantumisen.

Laitetaan roskat roskikseen!