Vasikoita laitumella

Lupa- ja ilmoitusasiat

Jos toiminnasta saattaa aiheutua melua, pölyä, päästöjä ilmaan, vesiin tai maaperään, on selkeintä varmistaa toiminnan luvanvaraisuus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta, ELY-keskukselta tai aluehallintoviranomaiselta. Riippuen lupa-asiasta, lupaviranomaisina toimivat kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja valtion aluehallintoviranomaiset (AVI). Tehtävänjako on määritelty ympäristönsuojeluasetuksessa (713/2014).

Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen käsittelemät lupa- ja ilmoitusasiat:

  • Ympäristölupa
  • Maa-aineslupa
  • Yhteiskäsittelylupa
  • Yleinen ilmoitusmenettely
  • Lannan aumavarastointi
  • Ilmoitus lannan levityksestä poikkeusolosuhteissa
  • Toiminnan rekisteröinti
  • Kertaluontoista toimintaa koskeva ilmoitus (meluilmoitus, koeluonteinen toiminta, poikkeuksellinen tilanne)
  • Maastoliikennelain mukainen lupa
  • Vesiliikennelain mukainen lupa

Ympäristönsuojeluun liittyvät hakemukset ja lomakkeet sekä lisätietoa ympäristöluvista ja ilmoitusmenettelystä löytyy osoitteesta https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi

Aumausilmoituslomake löytyy osoitteesta https://vesi.fi/aineistopankki/aumausilmoituslomake/

Hakemus tai ilmoitus tulee jättää hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista.