Ilmakuva Hyypänjokilaaksosta

Neuvottelukunta yhteistyön alustana

Kauhajoen kaupunki perusti maaliskuussa 2010 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen aloitteesta Hyypänjokilaakson maisemanhoitoalueen neuvottelukunnan. Sen jäsenistö koostuu eri ympäristöviranomaistahojen edustajista, Hyypän kylien toimijoista ja maanomistajista sekä erilaisten asinatuntijaorganisaatioiden edustajista. Neuvottelukunta edistää Hyypän alueen maisemanhoitoa, yhteistyötä ja virkistyskäyttöä. Hyypänjokilaaksoa kehitetään maakunnan arvoalueena yhteisvoimin.

Hyypänjokilaakson neuvottelukunta

Hyypänjokilaakson maisemanhoitoalueen neuvottelukunta

Hyypän paikalliset toimijat ovat osoittaneet aktiivisuutensa alueen hoidossa. Neuvottelukunta toimii kyläläisten, viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyön foorumina. Hyypänjokilaakso on haluttu nostaa maisemanhoidon kehittämiskohteeksi ja maakunnan arvoalueeksi yhteisvoimin.

Neuvottelukunta ylläpitää Hyypänjokilaaksoa vahvana maiseman ja ympäristön kehittämiskohteena ja hyvinvoinnin lähteenä maakunnassa. Se toimii tietojen vaihdon foorumina, nostaa esiin kehittämistarpeita sekä kannustaa eri toimijoita tekemään omalla sektorillaan työtä Hyypänjokilaakson maisemanhoidon edistämiseksi. Neuvottelukunta pitää viranomaistahot ajan tasalla Hyyppää koskevista hankkeista ja kehitystarpeista.

Perustan neuvottelukunnan työlle luo ympäristöministerin päätös 5.8.2009 luonnonsuojelulain mukaisen maisema-alueen perustamisesta Hyypänjokilaaksoon. Päätös vahvisti tarvetta vaalia ja hyödyntää aktiivisesti Hyypänjokilaakson maisema-arvoja. Jo maisema-aluehankkeen aikana useiden toimijoiden välinen yhteistyö tuotti mittavia näkyviä tuloksia.

Hyypänjokilaakson vaaliminen edellyttää, että maisemaan vaikuttavilla lukuisilla toimijatahoilla on samansuuntainen näkemys alueen hoidosta sekä hyvä yleiskäsitys kehityksen suunnasta ja ajankohtaisista kehitystarpeista. Tulosten saavuttaminen edellyttää myös aktiivisia toimia.

Maisemanhoidon tueksi perustettu neuvottelukunnan työ tarjoaa mahdollisuuden luoda ja testata uusia toimintatapoja kokonaisvaltaisen maisemanhoidon edistämiseksi. Se kokoaa sektoroituneen toimijajoukon yhteiseen foorumiin tavoitteenaan luoda taloudellinen toimintamalli, jossa pienellä resursoinnilla savutetaan osapuolille ja yhteiskunnalle merkittävää hyötyä.
Neuvottelukunnan perustamisen avulla useiden yhteiskunnallisten ja yksityisten toimijoiden voimin pyritään kehittämään maisemanhoidosta määrätietoista, hyvinvointia ja elinkeinoja tukevaa, mielekästä, ammattimaista ja tuottavaa toimintaa.

Neuvottelukunnan toiminta kiteytyy tiiviissä uutiskirjeissä, joita on laadittu 1-2 kertaa vuodessa (ks. liitteet nettisivun oikeassa reunassa).

Neuvottelukunnassa edustetut tahot ja niiden nimeämät edustajat

 • Kauhajoen kaupunginhallitus, luottamushenkilöedustaja, toimitusjohtaja Mikko Rotola-Pukkila
 • Kauhajoen kaupunki, kehittämispäällikkö Marketta Nummijärvi
 • Kauhajoen kaupunki, tekninen johtaja Harri Virtanen
 • Kauhajoen kaupunki, viranhaltijaedustaja, rakennustarkastaja Esa Alapiha
 • Kauhajoen kaupunki, projektipäällikkö Teija Koivisto
 • Hyypän kyläseura ry, puheenjohtaja Veli-Pekka Haapala, sihteeri Marika Salomäki
  Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus/ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue, luonnonsuojeluyksikön päällikkö Leena Rinkineva-Kantola ja ylitarkastaja Juhani Hallasmaa
 • Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus/liikenne- ja infravastuualue, aluevastaava Kaj Lytts
 • Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus/elinkeinovastuualue, Jarmo Kallio
 • Etelä-Pohjanmaan liitto, ympäristösuunnittelija Mari Väänänen
 • Etelä-Pohjanmaan Metsäkeskus, metsän ja luonnonhoidon asiakasneuvoja Jaakko Liinamaa
 • Metsähallitus, erikoissuunnittelija Tuula Peltonen
 • Geologinen tutkimuskeskus, geologi Salla Valpola
 • Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri, aluesihteeri Teemu Tuovinen
 • Suupohjan kehittämisyhdistys, kyläasiamies Tuija Takamäki, varaedustaja Hanna-Leena Pihlajaniemi
 • Seinäjoen museot, rakennustutkija Anni Lehtimäki
 • Seinäjoen ammattikorkeakoulu, luonnonvara- ja ympäristöala, toimialajohtaja Juhani Kurjenluoma, lehtori Anna Tall
 • Maataloustuottajien keskusliitto, Kauhajoen osasto, puheenjohtaja Asko Ojala
 • Maisemasuunnittelija Riikka Asunmaa
 • Museovirasto, intendentti Satu Mikkonen-Hirvonen
 • Kauhajoen kalastusseura ry, maanviljelijä Risto Korhola
 • Kauhajoen kaupunki/ympäristöpalvelut, vt. ympäristöpäällikkö Raija Potila
 • Kauhajoen osakaskunta, puheenjohtaja Matti Järviharju
 • Jopaki ry, Harri Salomäki
 • Kauhajoen metsästäjät ry, Leo Lappalainen

Valmisteleva sihteeristö

 • Kauhajoen kaupunki, kehittämispäällikkö, maisema-arkkitehti Marketta Nummijärvi
 • Kauhajoen kaupunki, projektipäällikkö Teija Koivisto
 • Kauhajoen kaupunki, tekninen johtaja Harri Virtanen
 • Hyypän kyläseura ry, puheenjohtaja Veli-Pekka Haapala
 • Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, luonnonsuojeluyksikön päällikkö Leena Rinkineva-Kantola
 • Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, ylitarkastaja Juhani Hallasmaa
 • Hyypänjokilaakson neuvottelukunnan puheenjohtaja, Mikko Rotola-Pukkila

Neuvottelukunnan sihteerinä toimii projektipäällikkö Teija Koivisto

Toiminta

Neuvottelukunta kokoontui ensimmäisen kerran 9.9.2010 Hämes-Havusessa, ja on kokoontunut sen jälkeen pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa.
Neuvottelukunnan johtosääntö löytyy otsikon Liitteet alta sivun oikeasta reunasta.

Neuvottelukunta hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman, jota toiminnassa toteutetaan. Toimintaa raportoidaan toimintakertomuksissa ja uutiskirjeissä. Vuoden ensimmäisessä kokouksessa hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus. Uutiskirje, jossa tiivistetaan lyhyesti vuoden tapahtumat, julkaistaan vuoden lopussa. Uutiskirjeet ovat ladattavissa otsikon Liitteet alta tämän nettisivun oikeasta reunasta.

Toimintakertomus 2019, Toimintasuunnitelma 2021

Vuodesta 2006 lähtien toteutuneita hankkeita

 • Hyypänjokilaakson maisema-aluehanke
 • Metsäkeskuksen METSO-toimnepiteet
 • Metsäkeskuksen Kauhajoen latvavesien elinympäristöjen hoito -hanke
 • Metsäkeskuksen Hyypänjokilaakson metsämaisema- ja luonnonhoitohanke
 • Metsäkeskuksen tarjoamat metsätalouden ympäristötuet
 • Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen hanke Rinnande vatten i Kvarken (Merenkurkun virtaavat vedet)
 • SLL:n Pohjanmaan piiri ry:n Jokimetsuri -hanke Etelä-Pohjanmaalla
 • Hyypänjoen luonnonmukainen kunnostushanke
 • Kulttuuriympäristökasvatuksen digitaalinen opetuspaketti
 • Luontoarvojen päivitysinventointi
 • Urakointina teetetyt maisemanhoitotyöt
 • ELY-keskuksen Helmi-elinympäristöohjelman perinnebiotooppikunnostukset

Hyypän maisemanhoitoon liittyviä linkkejä

Tietoa GTK:n geologisista retkeilykartoista
Kauhaneva-Pohjankankaan Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttö suunnitelma/ Metsähallitus
Lauhanvuoren kansallispuiston hoito- ja käyttö suunnitelma / Metsähallitus

Maisemanhoidon palveluja:

Teemu Tuovinen, koneellinen niittotyö

Tietoa perinnebiotooppien ja kosteikkojen perustamisen ja hoidon EU-tuista:

Maatalouden ei-tuotannollisten investointien tuki, maatalouden ympäristötuen erityistuki: Perinnebiotoopit

Maatalouden ei-tuotannollisten investointien tuki, maatalouden ympäristötuen erityistuki: Monivaikutteisen kosteikon perustaminen ja hoito

Muut erityistuet

Maiseman hoidon & seurannan teemaa yleisemmin:

Muuttuva maalaismaisema

European Landscape Convention