Etusivu - Kolmihenkinen perhe ulkona

Osallisuuden ja vaikuttamisen vahvistaminen

Lapsiystävällinen kunta -malliin osallistumisen ensisijaisena tavoitteena Kauhajoella on ottaa käyttöön lapsivaikutusten ennakkoarviointi (LAVA) osaksi päätöksentekoa. Ohjelman aikana tullaan vahvistamaan lasten osallisuutta osana heitä koskevissa päätöksissä. Lisäksi perustetaan lapsiparlamentti sekä vahvistetaan kaupungissa toimivien nuorisovaltuuston ja oppilaskuntien mahdollisuuksia vaikuttaa eri toimialojen päätöksiin jo valmisteluvaiheessa. Asiakaskyselyjä ja muita kartoituksia tullaan tekemään säännöllisesti.

Syksyllä 2019 Kauhajoen kaupungissa käynnistyi lapsiperheiden palvelujen asiakasfoorumi, jonka tarkoituksena on parantaa asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia lapsiperheiden palvelujen järjestämiseen ja kehittämiseen. Lapsiperheiden asiakasfoorumin järjestämistä jatkossa yhteistyössä hyvinvointialueen perhekeskuksen kanssa valmistellaan keväällä 2024.

Lapsiparlamentin perustamisen valmistelu eteni keväällä 2022 Hyvinvointilautakunnan päätöksentekoon. Ensimmäinen lapsiparlamentti aloitti toimintansa syksyllä 2022. Lapsiparlamenttiin valitaan edustus jokaisesta alakoulusta ja se saa oman NUVA-kummin nuorisovaltuustosta. Lapsiparlamentti kokoontuu kolme kertaa vuodessa ja sen toimintaa ohjaa erityisnuorisotyöntekijä, joka tekee yhteistyötä koulujen oppilaskuntien ohjaajien kanssa. Helmikuussa lapsiparlamentilla on kyselytunti päättäjille ja johtaville viranhaltijoille.

 

 

Lasten osallisuuden laadukkuutta ohjaavat seuraavat yhdeksän periaatetta, jotka Lapsen oikeuksien komiten on laatinut yhdessä järjestöjen kanssa:

Kaikkien toimintojen, joihin lapsi osallistuu, on oltava:

  1. Avoimia ja informatiivisia: Lapsille pitää antaa ymmärrettävää tietoa heidän oikeudestaan ilmaista näkemyksiään ja saada ne otetuksi huomioon.
  2. Vapaaehtoisia: Lapsia ei saa pakottaa ilmaisemaan näkemyksiään vastoin tahtoaan.
  3. Kunnioittavia: Lasten näkemyksiin on suhtauduttava arvostavasti.
  4. Merkityksellisiä: Keskustelunaiheilla on oltava merkitystä heidän elämässään ja lasten on päästävä hyödyntämään tietojaan, taitojaan ja kykyjään.
  5. Lapsille sopivia: Ympäristöt ja työskentelytavat pitää mukauttaa lasten valmiuksia ja kiinnostusta vastaaviksi.
  6. Kaikille avoimia: Kaikille on tarjottava yhdenvertainen mahdollisuus osallistua ja syrjäytymisvaarassa olevia lapsia on erityisesti rohkaistava.
  7. Koulutukseen perustuvia: Vetäjien tulee olla osaavia ja luotettavia.
  8. Turvallisia ja riskiä huomioivia: Lasten suojelu on aina etusijalla, sillä osallisuuteen saattaa liittyä myös riskejä.
  9. Vastuullisia: Lapsille on kerrottava, miten heidän näkemyksiään on tulkittu ja käytetty.

Koulujen oppilaskuntien toiminnan vahvistaminen ja lapsiparlamentin perustaminen lisäävät ja vahvistavat lasten ja nuorten osallisuutta sekä vaikuttamisen mahdollisuuksia.

Yökirjastossa 28.10.2022 rakennettiin yhdessä lasten kanssa Lasten oikeuksien puuta.

Lehvästössä on punaisella unelmien omenat ja vihreällä mielipiteiden lehdet.
Puun runko sisältää ruskealla turvallisuutta tuovat asiat.
Juurista löytyy se, mistä lapset ovat itsessään ylpeitä tai mikä tekee heistä ainutlaatuisen.