Etusivu - Kolmihenkinen perhe ulkona

Yhdenvertaisuus

”Moni ajattelee, että meidän kunnassa ei syrjitä yhtäkään lasta – eikö tosiaan? Mistä tiedätte? Syrjintää on monenlaista, eikä sen kaikkia muotoja ole helppo nähdä tai tunnistaa. Kaikenlainen syrjintä kuitenkin vahingoittaa kohteena olevaa lasta tai nuorta. Siksi on tärkeää miettiä, kuinka kunta varmistaa kaikkien lasten ja nuorten yhdenvertaisuuden ja muuttuu mahdollistavaksi kunnaksi.”

UNICEF 2022

 

Meidänkin kunnassamme elää lapsia ja nuoria, jotka kokevat joutuneensa perusteettomasti muita huonompaan asemaan. Heidän kokemuksensa on tosi. Heidän tilanteensa on tosi. Näillä lapsilla ja nuorilla voi olla vamma, sairaus tai muu toimintarajoite. He voivat olla ulkomailla syntyneitä. He voivat asua sijaisperheessä, perhekodissa tai laitoksessa. Näistä lapsista ja nuorista 40 prosenttia on kokenut syrjivää kohtelua. Sekä koulussa että vapaa-aikana heidän mahdollisuutensa hyvään elämään ovat heikommat kuin muilla.

Lapsi voi olla köyhästä perheestä. Hänellä voi olla sateenkaariperhe tai hän itse kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön. Hän voi kuulua etniseen vähemmistöön tai hänen kielitaitonsa ei riitä vuorovaikutukseen perheen ulkopuolella. Hänen kokemuksensa muita huonommasta asemasta voi liittyä myös uskontoon, vakaumukseen tai omiin tai läheisten mielipiteisiin.
Näin on, mutta näin ei kuulu olla. Näin ei saa olla. Lapsi on aina ensisijaisesti lapsi, yksilö ja oma itsensä – ei minkään ryhmän, ominaisuuden tai elämäntilanteen edustaja.

Yhdenkään lapsen elämään ei pitäisi kuulua alemmuuden, ulkopuolisuuden tai muunlaisen syrjinnän kokemuksia. Kunnan lakisääteinen tehtävä on huolehtia, että lapset ja nuoret pääsevät samalle viivalle. Lapsen oikeus syrjimättömyyteen ja yhdenvertaisuuteen tarkoittaa sitä, että jokainen lapsi saa elää elämäänsä omana itsenään ja yhtä arvokkaana kuin kaikki muut.

Oikeudelliset syyt:

Yhdenvertaisuuden edistäminen on kunnan lakisääteinen tehtävä. Siihen velvoittavat Suomen kansallinen lainsäädäntö (perustuslaki, yhdenvertaisuuslaki, perusopetuslaki, varhaiskasvatuslaki ja sosiaalihuoltolaki) ja EU:n lainsäädäntö. Lisäksi Suomea velvoittavat kansainväliset ihmisoikeussopimukset, kuten YK:n lapsen oikeuksien sopimus. Se kieltää kaikenlaisen syrjinnän lapseen tai hänen huoltajaansa liittyvien syiden perusteella. Lapsia tulee kohdella yhdenvertaisesti sekä suhteessa aikuisväestöön että toisiinsa.

UNICEF 2022

Yhteiskunnallinen ja taloudellinen hyöty:

Kunnan lasten ja nuorten hyvinvointi rakentaa hyvää tulevaisuutta kaikille. Yhteiskuntarauha, hyvät väestösuhteet ja toimiva vuorovaikutus ovat kaikkien etu. Syrjäytymiskierre tulee kalliiksi sekä yksilöille että yhteisölle: ongelmien kasautuminen vaikuttaa lapsen elämän kaikkiin osa-alueisiin. Toisaalta oikea-aikainen ja riittävä tuki on tehokas keino tilanteen korjaamiseen. Jokaisen lapsen ja nuoren osallisuus ja hyväksytyksi tuleminen vahvistavat kunnan elinvoimaisuutta sekä nyt että tulevaisuudessa.

UNICEF 2022

Inhimilliset ja eettiset syyt:

Jokaisella on oikeus hyvään elämään ja hyvinvointiin. Syrjitty lapsi tai nuori ei voi elää täyttä elämää. Hänen terveytensä kärsii, hän kokee turvattomuutta ja ulkopuolisuutta. Hukatut mahdollisuudet ovat sekä yksilön että yhteiskunnan murhe.

UNICEF 2022