Aron koulu ja leikkiviä lapsia

Aron koulun tiedote 2022 – 2023

KOULUTIEDOTE 2022 – 23
Aron koulu
Aronkuja 18
61850 Kauhajoki as
puh 040 4820 072, opettajat
Rehtori Susanna Väre, 040 7388 860
Henkilökunnan e-mail muotoa: etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Koulumme toiminta – ajatus:
Tietojen ja taitojen oppiminen
Taito oppia sekä taito etsiä ja muokata tietoa
Omien vahvuuksien löytäminen
Toisen kunnioittaminen
Sosiaaliset taidot
Elämänhallintataidot
Toisista välittäminen
Yhdessä tekeminen
Turvallisuus

Koulussamme on 151 oppilasta, 8 luokanopettajaa, erityisopettaja ja 5 koulunkäyntiohjaajaa. Esikoululaisia on 18 ja heidän opettajanaan toimii Jaana Ketola. Aamu- ja iltapäivätoiminta toimii esikoulun kanssa samoissa tiloissa. Ohjaajina toimivat Jutta Kiviluoma ja Mira Mettälä. Ekaluokkalaisia on tänä syksynä 17. Valmistavassa opetuksessa käydään koulua pienessä ryhmässä ja opetellaan suomen kieltä. Tässä ryhmässä on 12 oppilasta. Koulussa on myös pienryhmä, jossa opiskellaan vahvemman tuen voimin.

Vietämme lomaa seuraavasti,

syysloma 17.10.2022 – 21.10.2022

joululoma 23.12.2022 – 8.1.2023

talviloma 27.2.2023 – 3.3.2023

pääsiäisloma 17.4.2023 – 10.4.2023

Perheen yhteiset lomamatkat toivotaan tehtäviksi koulun loma-aikoina.

 

Tiedottaminen koteihin tapahtuu pääsääntöisesti Wilman kautta, joten kaikkien huoltajien tulee kirjautua Wilmaan.

Kiusaaminen koulussa on ehdottomasti kiellettyä – jos sitä tapahtuu, kerro heti asiasta opettajalle, rehtorille tai jollekin koulun aikuiselle.

Koulussa kiinnitämme huomiota käsihygieniaan.

Toivotan kaikille hyvää alkanutta lukuvuotta sekä koulun ja kodin välistä vilkasta yhteistyötä.

Susanna Väre

LUOKKIEN OPETTAJAT

Esikoulu oppilaita 18

Opettaja Jaana Ketola

 

Valmistava opetus 12 oppilasta, opettaja Riitta Saaristo

 

Pienryhmä 3 oppilasta, Hanna-Maria Huhtonen

 

1.luokka oppilaita 17

opettaja Hanna-Leena Rinne

muut opettajat

LI Anssi Kulmala

KU Susanna Väre

UE Tarja Yli-Heikkuri

 

2. luokka oppilaita 22

opettaja Anssi Kulmala

EN Hanna-Leena Rinne

 

3. luokka oppilaita 15

opettaja Tarja Yli-Heikkuri

muut opettajat

MU Minna Salmela

EN, UE Kristiina Peltonen

KS Jyri Rinne

LI Anssi Kulmala

 

4. luokka oppilaita 21

opettaja: Minna Salmela

muut opettajat:

EN Hanna-Leena Rinne

YKO Susanna Väre

KS Jyri Rinne

LI val Anssi Kulmala, Jaana Ketola

 

5. Luokka oppilaita: 22

opettaja Kristiina Peltonen

muut opettajat

LI Anssi Kulmala, Jaana Ketola

MU MInna Salmela

YMP, KS Jyri Rinne

KS Tarja Yli-Heikkuri

AI Heli Samppala

Val, Jaana Ketola

 

6. Luokka oppilaita: 22

opettaja Jyri Rinne

muut opettajat

KU Susanna Väre

EN Hanna-Leena Rinne

RU Kristiina Peltonen

MU, KS MInna Salmela

LI val, Jaana Ketola

 

ESIOPETUS
Esiopetuksessa pyritään tukemaan lapsen yksilöllistä kehittymistä, kehittämään hänen oppimistaitojaan ja valmiuksiaan kohti koulumaailmaa sekä tukemaan myönteisesti hänen minäkuvaansa. Esiopetus pohjautuu opetuksen eheyttämiseen. Eheyttävä opetus muodostuu kokonaisuuksista, jotka liittyvät lapsen elämänpiiriin. Leikillä on tärkeä rooli päivän toiminnassa. Leikin ohella painottuvat musiikki, liikunta, kädentaidot, ympäristö ja luonto. Sosiaalisten taitojen harjoittelu ja kehittyminen on tärkeässä roolissa, jotta leikki, yhteistyö ja ryhmässä toimiminen sujuisivat mahdollisimman hyvin. Viikoittain luemme satuja ja harjoitutamme lasten hieno- ja karkeamotorisia taitoja, kognitiivisia, matemaattisia ja äidinkieleen liittyviä taitoja. Oppimisympäristöllä on suuri merkitys. Se ohjaa lapsen mielenkiintoa, oppimismotivaatiota ja tukee lasten aktiivisuutta ja osallisuutta toiminnassa.

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA
Esikoululaisten päivät kestävät ma – to klo 9.00 – 13.00 ja pe klo 9.00 – 12.00. Aamu- ja iltapäivätoimintaan ovat oikeutettuja esikoululaiset sekä 1 – 2 luokkien oppilaat. Toimintaa järjestetään klo 7.00 – 16.45. Koululaiset voivat olla toiminnassa mukana klo 16.15 saakka. Lapset saavat aamupalan ja iltapäivällä välipalan. 1 – 2 luokkalaiset saapuvat välitunnin päätyttyä iltapäivätoiminnan tiloihin, jolloin heillä on rauhallinen hetki mm. läksyjen tekemiseen esikouluikäisten ollessa lepäämässä. Iltapäivä jatkuu vapaan leikin, ohjatun toiminnan ja ulkoilun merkeissä.
Apip – toiminta järjestetään alakerran eskaritiloissa ( kulku D-ovesta ) Lasten hoitoajat ilmoitetaan Tieto Edu -sovelluksen kautta. Tämä on tärkeää hoitaa ajoissa, jotta voimme kohdentaa työvoiman oikein.

ERITYISOPETUS

Erityisopettaja Heli Samppala on koululla jokaisena päivänä viikossa. Erityisopettajan tehtäviin kuuluu puheopetus, oppilaiden tukeminen erilaisissa oppimisvaikeuksissa, opetuksen yksilöllinen suunnittelu ja kaikkien oppilaiden koulunkäynnin seuranta yhdessä luokanopettajien, esiopettajan ja koulunkäyntiohjaajien kanssa. Opetus tapahtuu yksilöllisesti pienryhmissä tai luokissa tarpeen mukaan.

KURAATTORI

Kirsi Grönstrand esikoulu – 2 lk puh 0401842643 wilma ja sähköposti kirsi.gronstrand@kauhajoki.fi

Susanna Kellosalmi  luokka-asteet 3 – 6 sekä 2-6e ja valmo puh 0405757556 wilma ja sähköposti susanna.kellosalmi@kauhajoki.fi

Koulukuraattori on koulun sosiaalialan ammattilainen, jonka työnkuva koostuu suurimmaksi osaksi joko kahdenkeskisistä oppilaan kanssa tai oppilaan ja hänen kavereidensa kesken käydyistä luottamuksellisista keskusteluista. Kotiin otetaan yhteyttä, jos tarvetta siihen ilmenee, tai jos oppilaan tilanne sitä vaatii. Tärkeä osa työtä on niin ikään yhteistyö oppilaan huoltajien ja perheen eri sidosryhmien kanssa. On tärkeää muistaa, että kuraattorin kanssa käydyt keskustelut eivät automaattisesti tarkoita, että oppilaalla olisi ongelmia.

Kuraattorin työssä näkyy myös yhteisöllinen ja ennaltaehkäisevä työote, jota toteutetaan mm. auttamalla ryhmäytymisessä, teema tunnein ja pienryhmätyöskentelyä. Kuraattori on osa moniammatillista tiimiä, jonka tavoitteena on ylläpitää koulurauhaa sekä yhteisöllisyyttä ja keskustella yleisistä pinnalle nousevista ilmiöistä asiallisella tavalla.

Kuraattori kuuluu koulujen oppilashuoltoryhmiin, joiden puitteissa työskennellään moniammatillisesti lapsen parhaaksi kasvatuskumppanuutta kunnioittaen. Vanhempien kanssa tehdään yhteistyötä, jos oppilas tarvitsee esimerkiksi lisää tukea poissaolojen ja siitä syystä aiheutuvien koulunkäynnin haasteiden vuoksi. Haasteet voivat näkyä kaverisuhteissa tai oppimiseen tarvitaan tukea poissaolojen vuoksi.

Koulukuraattorityön tavoitteena on oppilaiden hyvinvoinnin, sosiaalisen kehityksen mikä sisältää tunne- ja ihmissuhdetaitoja ja koulunkäynnin tukeminen. Kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen kuuluu osana kuraattorin työtä sosiaalityön keinoin. Oppilaat ohjautuvat kuraattorille joko opettajan, koulun muun henkilökunnan esim. terveydenhoitajat, tai vanhempien aloitteesta tai omatoimisesti.

Tarpeen vaatiessa konsultoidaan ja kartoitetaan yhteistyössä myös muita tukimuotoja oppilaalle ja/tai perheelle.

Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä

 • jos koulussa tuntuu vaikealta ja on haasteita kaverisuhteissa, kouluun tulemisessa tai koulussa työskentely ei suju ja aiheuttaa harmia
 • kotona on hankalaa jostain syystä, esimerkiksi riitaa perheenjäsenten kesken, päihteiden käyttöä, mielenterveysongelmia tai sääntöjen asettaminen ja ylläpitäminen ei onnistu perheen omin voimin ·
 • vapaa-ajalla on vaikeaa ja on riitaa kavereiden kanssa
 • harrastukset, pelaaminen, some aiheuttaa oppilaalle itselleen tai perheelle ristiriitoja ja arjen haasteita
 • omat jutut painavat mieltä ja kokee itsensä yksinäiseksi tai alakuloiseksi.
 • Kuraattori pyrkii tapaamaan kaikki luokat syksyn mittaan yhteisen tunnin merkeissä.
 • Älä epäröi ottaa yhteyttä, jos esimerkiksi lapsen koulunkäyntiin tai kaverisuhteisiin liittyvä asia mietityttää, tai perheessänne on tilanne, josta tahtoisitte puhua tai johon tahtoisitte apua.

Kuraattorin työskentely on luottamuksellista lapsen edun mukaisesti.

TUKIOPETUS
Tukiopetusta annetaan opinnoissa tilapäisesti jälkeenjääneille tai muusta syystä sitä tarvitseville oppilaille koulun resurssien puitteissa. Aloitteen tukiopetuksen saamiseksi voi tehdä huoltaja, opettaja tai oppilas.

OPPILASHUOLTORYHMÄ
Oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori, erityisopettaja, terveydenhoitaja, koulukuraattori, luokanopettajat ja koulunkäyntiohjaaja. Ryhmässä pohditaan, miten tukea ja ohjata oppilasta koulunkäyntiin, kehitykseen ja erilaisiin ongelmiin liittyvissä asioissa esimerkiksi oppimisen ja sopeutumisen vaikeuksissa. Tavoitteena on luoda turvallinen ja terve oppimis- ja työympäristö kaikille oppilaille ja opettajille, sekä edistää kouluyhteisön keskinäistä yhteistyötä. Ryhmä kokoontuu noin neljä kertaa lukuvuodessa, tarvittaessa useammin.

RUOKAILU

Ruoka valmistetaan keskuskeittiöllä. Ruokailu tapahtuu ryhmissä, oman opettajan tai ohjaajan valvomana. Oppilas ottaa itse ruokaa sen verran kun hän jaksaa syödä. Toivomme, että kaikkia ruokia maistetaan. Ruoka-allergioista on ehdottomasti tiedotettava ja toimitettava lääkärintodistuksen/terveydenhoitajan todistuksen koulun keittiölle. Laktoosittomasta ruokavaliosta riittää ilmoitus keittiölle. Koulu tarjoaa kaikille oppilaille ilmaisen ksylitolipastillin ruokailun jälkeen. Mikäli erityisruokavaliota käyttävä oppilas on poissa koulusta, on ruokahävikin minimoimiseksi tärkeää tiedottaa asiasta suoraan dieettikeittiölle viestillä numeroon 040 173 8005.

POISSAOLOT

Sairaustapauksissa poissaolosta huoltajan tulee mahdollisimman nopeasti ilmoittaa luokanopettajalle poissaolon syy ja kesto. Oppilaalle voidaan myöntää lupa poissaoloon koulusta pätevästä syystä. Ylimääräiset lomapäivät on aina anottava koululta etukäteen. Luokanopettaja myöntää enintään viiden koulupäivän mittaiset lomat. Rehtori myöntää 6-20 koulupäivän mittaiset lomat. Yli 20 koulupäivän mittaiset lomat myöntää opetustoimenjohtaja. Ylimääräisen loman aikana koulussa käsitellyt asiat oppilas opiskelee omatoimisesti ja tekee annetut tehtävät. Poissaolon lupahakemus ja linkki Wilman etusivulle löytyvät Aron koulun kotisivulta. Poissaolohakemus tulee tehdä sähköisesti Wilmassa.

Poissaolojen määrää tarkkaillaan. Mikäli poissaolotunteja kertyy 50h, tulee sekä automaattinen ilmoitus Wilmasta, että opettajan soitto kotiin. Tämä tapahtuu uudelleen, kun poissaoloja on kertynyt 100h. Tällä toimenpiteellä kartoitamme poissaolojen syitä sekä niiden aiheuttamaa tuen tarvetta. Pyrimme tukemaan sekä oppilasta, että perhettä, vähentämään turhia poissaoloja.

VAKUUTUSASIAA
Koulutuksen järjestäjä (Kauhajoen kaupunki) on vakuuttanut oppilaat koulutapaturmien osalta. Vakuutus korvaa koulussa ja koulumatkoilla tapahtuneet tapaturmat. Koulumatkalla tarkoitetaan matkaa suoraan koulusta kotiin ja toisinpäin. Vakuutus korvaa tapaturmasta aiheutuneet välittömät terveydenhoidon kustannukset julkisen terveydenhuollon taksojen mukaisesti. Eli ensisijaisesti tapaturmien hoito tapahtuu terveyskeskuksen kautta.
Koulutapaturman sattuessa koulusta lähetetään kotiin vakuutusyhtiön korvaushakemus tapaturmasta. Lomake palautetaan kouluun täytettynä ja allekirjoitettuna. Mikäli tapaturmasta on aiheutunut kuluja, liitetään myös kuitit mukaan. Hammastapaturmista on aina täytettävä vakuutusyhtiön lomake.
Koulu ei vastaa / korvaa oppilaiden henkilökohtaista omaisuutta, esim. polkupyörävarkauksia / rikkomisia ja liikuntavarusteiden (sukset / laskettelusukset / luistimet / silmälasit ym.) varkauksia tai rikkoontumisia.
Jos tällaisia tapauksia tulee, kannattaa selvittää omien kotivakuutusten kautta mahdollinen korvaus.

TURVALLISUUS

Korostamme turvallista toimimista koulupäivän ja -matkojen aikana. Kotiväki pystyy omalta osaltaan osallistumaan turvallisen kouluympäristön luomiseen käyttämällä Koulutiellä sijaitsevaa, palloilukentän viereistä parkkipaikkaa tuodessaan ja hakiessaan lasta koulusta. Henkilökunnan parkkialue ei sovellu tähän.

KOULUTERVEYDENHUOLTO

Kouluterveydenhuolto kuuluu Suupohjan neuvolatoimintojen kokonaisuuteen. Toimintaa säädellään Valtioneuvoston asetuksella neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta. Jokaiselle koululle on nimetty oma kouluterveydenhoitaja. Terveydenhoitaja tekee asetuksen mukaiset vuosittaiset terveystarkastukset, joista ensimmäisen ja viidennen luokan terveystarkastukset ovat laajoja. Laajan terveystarkastuksen tekevät terveydenhoitaja ja lääkäri. Muuten tarkastukset ovat terveydenhoitajan tekemiä. Oppilaan laajassa terveystarkastuksessa käytetään apuna oppilaan ja vanhemman täyttämiä terveyskyselylomakkeita. Tarvittaessa pyydetään opettajan arvio oppilaan selviytymisestä koulussa. Laaja terveystarkastus muodostuu erilaisista tutkimuksista, kuten kasvun ja kehityksen seurannasta, näön ja kuulon tutkimisesta sekä oppilaan ja koko perheen hyvinvoinnin ja terveystottumusten selvittelystä. Välivuosina tarkastukset ovat suppeampia. Terveysneuvonnassa käsitellään yksilöllisesti ikäkauteen liittyviä asioita kuten ravitsemus, päivärytmi, hygienia, liikunta ja harrastukset, kaverisuhteet, kiusaaminen, murrosikä, päihteet ym.

Kouluterveydenhoitajan tehtäviin kuuluu myös

 • yhteistyö muun opetus- ja oppilashuollon henkilöstön sekä vanhempien kanssa kouluyhteisön ja – ympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden edistäminen
 • ottaa kantaa ja auttaa mm sairaus- ja tapaturma-asioissa, erilaisissa fyysisissä ja psyykkisissä ongelmissa sekä koulunkäyntiin liittyvissä asioissa
 • oppilaan ohjaaminen asianmukaisiin tutkimuksiin ja hoitoon sekä pitkäaikaisesti sairaiden oppilaiden huomioiminen kouluyhteisössä tarpeen vaatimalla tavalla
 • yleisestä rokotusohjelmasta huolehtiminen

Kouluterveydenhoitaja on paikalla Aron koululla tiistaisin ja torstaisin. Aron koululla kouluterveydenhoitaja on Eija Äijö p. 040-5376539 eija.aijo@llky.fi, myös Wilman kautta tavoittaa.

VANHEMPAINILLAT

Vanhempainiltoja järjestetään luokittain ja tarvittaessa myös koko koulun yhteisiä tilaisuuksia.

KIRJASTO

Kirjastoauto käy koululla keskiviikkoisin klo 10.40- 11.20.

KULJETUKSET

Koulukuljetukset hoidetaan sivistyslautakunnan 21.5.2019 § 22 hyväksymän koulukuljetussäännön mukaisesti. Aron koulun oppilaskuljetuksista huolehtii Urpolan Liikenne.

Koulukyydityksen piiriin kuuluvien on tärkeää huomioida, että kuljetuspalvelun poikkeavasta tarpeesta tai mikäli kuljetusta ei tarvita, tulee laittaa ilmoitus sähköpostitse Anne Ketolalle, anne.ketola@kauhajoki.fi pikimmiten.  p. 040 549 2582. Mikäli oppilas on hyväksytty aamu-/ iltapäivätoimintaan, häntä ei lähtökohtaisesti huomioida kuljetuksissa.

Ajoittain kuljetusta odottavat oppilaat joutuvat odottamaan ulkosalla. Huomioittehan, että vaatetus on sopiva.

OPISKELUTARVIKKEET

Perusopetus on maksutonta lainsäädännön mukaisesti. Oppilaat saavat opiskeluun liittyvät tarpeelliset opiskelutarvikkeet ja oppikirjat koulusta. Koska koulun budjetti on tiukka, joudutaan oppikirjoja kierrättämään. Osa oppikirjoista on useita vuosia vanhoja. Oppilas on velvollinen huolehtimaan saamistaan tavaroista ja tarvikkeista. Mikäli oppilas turmelee tai kadottaa esim. oppikirjan, on hän velvollinen hankkimaan uuden tilalle. Samoin tahalliset koulun omaisuuden vahingoittamiset on korvattava.

MUUTA HUOMIOITAVAA

Puhelimet, kännykän häiritsevä käyttö on koulupäivän aikana kielletty. Kännykkää saa käyttää opettajan luvalla. Koulun puhelimesta oppilaat saavat soittaa tarpeen vaatiessa.

Kaikissa oppilaiden varusteissa on hyvä olla nimi.

Liikuntatunneilla on käytettävä asianmukaisia asusteita ja varusteita.

Suksien säilyttämistä varten koululla on varasto. Koulu ei vastaa rakennuksen seinustalle tai pihalle unohdetuista oppilaiden välineistä.

Lukujärjestykset löytyvät Wilmasta.

Aron koulun vanhempaintoimikunta AKVA

Aron koulun vanhempaintoimikunta AKVA toimii tänäkin vuonna mahdollisuuksien mukaan koronatilanteesta riippuen.Tiedotamme toimikunnan kokouksista ja muusta toiminnasta Wilman välityksellä.Uusia jäseniä otetaan aina mielihyvin mukaan toimintaan.

Merja Paananen pj.

0405508898

merja.paananen@kauhajoki.fi