Aron koulu ja leikkiviä lapsia

Aron koulun tiedote 2021 – 2022

KOULUTIEDOTE 2021 – 2022
Aron koulu
Aronkuja 18
61850 Kauhajoki as
puh 040 4820 072, opettajat
Rehtori Susanna Väre, 040 7388 860
Henkilökunnan e-mail muotoa: etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi

Koulumme toiminta – ajatus:
Tietojen ja taitojen oppiminen
Taito oppia sekä taito etsiä ja muokata tietoa
Omien vahvuuksien löytäminen
Toisen kunnioittaminen
Sosiaaliset taidot
Elämänhallintataidot
Toisista välittäminen
Yhdessä tekeminen
Turvallisuus
Koulussamme on 148 oppilasta, 8 luokanopettajaa, erityisopettaja ja 4 koulunkäyntiohjaajaa. Esikoululaisia on 20 ja heidän opettajanaan toimii Jaana Ketola. Aamu- ja iltapäivätoiminta toimii esikoulun kanssa samoissa tiloissa. Ohjaajina toimivat Jutta Kiviluoma ja Mira Mettälä. Ekaluokkalaisia on tänä syksynä 22. Aron koulun yhteisöön kuuluu myös Perhekeskus Harjulan koulu.

Koulukuljetukset hoidetaan sivistyslautakunnan 21.5.2019 § 22 hyväksymän koulukuljetussäännön mukaisesti. Aron koulun oppilaskuljetuksista huolehtii Urpolan Liikenne.

Tiedottaminen koteihin tapahtuu pääsääntöisesti Wilman kautta, joten kaikkien huoltajien tulee kirjautua Wilmaan.
Kiusaaminen koulussa on ehdottomasti kiellettyä – jos sitä tapahtuu, kerro heti asiasta opettajalle, rehtorille tai jollekin koulun aikuiselle.
Koulussa kiinnitämme huomiota käsihygieniaan, ryhmien sekoittamista pyrimme välttämään ja ruokailu toteutetaan porrastetusti.

Toivotan kaikille hyvää alkanutta lukuvuotta sekä koulun ja kodin välistä vilkasta yhteistyötä.
Kauhajoella 6.9.2021
Susanna Väre

LUOKKIEN OPETTAJAT

Esikoulu oppilaita 20
Opettaja Jaana Ketola

Valmistava opetus 6 oppilasta, opettaja Riitta Saaristo

1.luokka oppilaita 22
opettaja Minnamari Rissanen
muut opettajat
LI Hanna-Lotta Taira-Sippola
UE MU Minnamari Rissanen
EN Hanna-Leena Rinne

2. luokka oppilaita 11
opettaja Essi-Esther Simberg

3. luokka oppilaita 20
opettaja Hanna-Leena Rinne
muut opettajat
MU Minnamari Rissanen
UEJyri Rinne
LI Susanna Väre
KS Essi Simberg, Jyri Rinne

4. luokka oppilaita 21
opettaja: Hanna-Lotta Taira-Sippola
muut opettajat:
MU ja YKO Minnamari Rissanen
KS Jyri Rinne, Essi-Esther Simberg
VAL LI Susanna Väre
EN Kristiina Peltonen

5. Luokka oppilaita: 22
opettaja Jyri Rinne
muut opettajat
MU Riitta Saaristo
KS Hanna-Lotta Taira-Sippola
VAL KO Jaana Ketola
EN Hanna-Leena Rinne
LI KU AI Susanna Väre

6. Luokka oppilaita: 22
opettaja Kristiina Peltonen
muut opettajat
MU Essi-Esther Simberg
KS Hanna-Lotta Taira-Sippola, Jyri Rinne
UE Hanna-Leena Rinne
LI Susanna Väre
VAL LI Hanna-Lotta Taira-Sippola

5.-8.lk Harjulan yksikkö
opettaja Miika Rajamäki

ESIOPETUS
Esiopetuksessa pyritään tukemaan lapsen yksilöllistä kehittymistä, kehittämään hänen oppimistaitojaan ja valmiuksiaan kohti koulumaailmaa sekä tukemaan myönteisesti hänen minäkuvaansa. Esiopetus pohjautuu opetuksen eheyttämiseen. Eheyttävä opetus muodostuu kokonaisuuksista, jotka liittyvät lapsen elämänpiiriin. Leikillä on tärkeä rooli päivän toiminnassa. Leikin ohella painottuvat musiikki, liikunta, kädentaidot, ympäristö ja luonto. Sosiaalisten taitojen harjoittelu ja kehittyminen on tärkeässä roolissa, jotta leikki, yhteistyö ja ryhmässä toimiminen sujuisivat mahdollisimman hyvin. Viikoittain luemme satuja ja harjoitutamme lasten hieno- ja karkeamotorisia taitoja, kognitiivisia, matemaattisia ja äidinkieleen liittyviä taitoja. Oppimisympäristöllä on suuri merkitys. Se ohjaa lapsen mielenkiintoa, oppimismotivaatiota ja tukee lasten aktiivisuutta ja osallisuutta toiminnassa.

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA
Esikoululaisten päivät kestävät ma – to klo 9.00 – 13.00 ja pe klo 9.00 – 12.00. Aamu- ja iltapäivätoimintaan ovat oikeutettuja esikoululaiset sekä 1 – 2 luokkien oppilaat. Toimintaa järjestetään klo 7.00 – 16.45. Koululaiset voivat olla toiminnassa mukana klo 16.15 saakka. Lapset saavat aamupalan ja iltapäivällä välipalan. 1 – 2 luokkalaiset saapuvat välitunnin päätyttyä iltapäivätoiminnan tiloihin, jolloin heillä on rauhallinen hetki mm. läksyjen tekemiseen esikouluikäisten ollessa lepäämässä. Iltapäivä jatkuu vapaan leikin, ohjatun toiminnan ja ulkoilun merkeissä.
Apip – toiminta järjestetään alakerran eskaritiloissa ( kulku D-ovesta ) Lasten hoitoajat ilmoitetaan Tieto Edu -sovelluksen kautta. Tämä on tärkeää hoitaa ajoissa, jotta voimme kohdentaa työvoiman oikein.

ERITYISOPETUS
Erityisopettaja Heli Samppala on koululla maanantaisin, tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin sekä iltapäivän keskiviikkona. Koulun tunteja on 18, esikoulun 3 ja läksykerhon 2oppituntia.Tehtäviin kuuluu puheopetus, oppilaiden tukeminen erilaisissa oppimisvaikeuksissa, opetuksen yksilöllinen suunnittelu ja kaikkien oppilaiden koulunkäynnin seuranta yhdessä luokanopettajien, esiopettajan ja koulunkäyntiohjaajien kanssa. Opetus tapahtuu yksilöllisesti pienryhmissä tai luokissa tarpeen mukaan.

KURAATTORI
Hei! Olen Kauhajoen kaupungin satelliittikoulujen ja esiopetuksen koulukuraattori Jenni Katajisto. Kiertävän kuraattorin toimipisteitä lukuvuonna 2021-22 ovat Aron, Hyypän, Kainaston, Kolmenraitin, Pukkilan ja Päntäneen koulut eskareineen.
Aikataulu: Maanantai: Pukkila Tiistai: Kolmenraitin koulu (parittomat viikot) ja Hyyppä (parilliset viikot) Keskiviikko: Kainasto Torstai: Päntäne Perjantai: Aro
Koulukuraattori on koulun sosiaalialan ammattilainen, jonka työnkuva koostuu suurimmaksi osaksi kahdenkeskisistä tai oppilaan kanssa tai oppilaan ja hänen kavereidensa kesken käydyistä luottamuksellisista keskusteluista. Kuraattorin työssä näkyy myös yhteisöllinen ja ennaltaehkäisevä työote, jota toteutetaan mm. ryhmäyttämismenetelmin, teematunnein jne. Tärkeä osa työtä on niin ikään yhteistyö oppilaan huoltajien ja perheen eri sidosryhmien kanssa. Kotiin otetaan yhteyttä, jos tarvetta siihen ilmenee, tai jos oppilaan tilanne sitä vaatii. On tärkeää muistaa, että kuraattorin kanssa käydyt keskustelut eivät automaattisesti tarkoita, että oppilaalla olisi ongelmia.
Kuraattori kuuluu koulujen oppilashuoltoryhmiin, joiden puitteissa työskennellään moniammatillisesti lapsen parhaaksi kasvatuskumppanuutta kunnioittaen. Koulukuraattorityön tavoitteena on oppilaiden hyvinvoinnin, sosiaalisen kehityksen (tunne- ja ihmissuhdetaidot) ja koulunkäynnin tukeminen sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen sosiaalityön keinoin. Tarpeen vaatiessa konsultoidaan ja kartoitetaan yhteistyössä myös muita tukimuotoja oppilaalle ja/tai perheelle.
Oppilaat ohjautuvat kuraattorille joko opettajan, koulun muun henkilökunnan (esim. terveydenhoitajat) tai vanhempien aloitteesta tai omatoimisesti.
Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä mm.:
* jos koulussa tuntuu vaikealta (kaverisuhteet, kouluun tuleminen, koulussa työskentely)
* kotona on hankalaa (mm. riitaa perheenjäsenten kesken, päihteiden käyttöä, mielenterveysongelmia, sääntöjen asettaminen ja ylläpitäminen)
* vapaa-ajalla on vaikeaa (riitaa kavereiden kanssa, harrastuksissa, pelaaminen, some)
* omat jutut painavat mieltä (esim. yksinäisyys, masennus)
Kuraattori pyrkii tapaamaan kaikki luokat syksyn mittaan yhteisen tunnin merkeissä.
Älä epäröi ottaa yhteyttä, jos esimerkiksi lapsen koulunkäyntiin tai kaverisuhteisiin liittyvä asia mietityttää, tai perheessänne on tilanne, josta tahtoisitte puhua tai johon tahtoisitte apua. Kuraattorin työskentely on luottamuksellista lapsen edun mukaisesti. Parhaiten minut tavoittaa puhelimitse (040 5757 556) ma-to klo 8–16, pe 8–13 tai sähköpostilla (jenni.katajisto@kauhajoki.fi)/ Wilman kautta.
Yhteistyöterveisin,
Jenni Katajisto, kiertävä kuraattori

TUKIOPETUS
Tukiopetusta annetaan opinnoissa tilapäisesti jälkeenjääneille tai muusta syystä sitä tarvitseville oppilaille koulun resurssien puitteissa. Aloitteen tukiopetuksen saamiseksi voi tehdä huoltaja, opettaja tai oppilas.

OPPILASHUOLTORYHMÄ
Oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori, erityisopettaja, terveydenhoitaja, koulukuraattori, luokanopettajat ja koulunkäyntiohjaaja. Ryhmässä pohditaan, miten tukea ja ohjata oppilasta koulunkäyntiin, kehitykseen ja erilaisiin ongelmiin liittyvissä asioissa esimerkiksi oppimisen ja sopeutumisen vaikeuksissa. Tavoitteena on luoda turvallinen ja terve oppimis- ja työympäristö kaikille oppilaille ja opettajille, sekä edistää kouluyhteisön keskinäistä yhteistyötä. Ryhmä kokoontuu noin neljä kertaa lukuvuodessa, tarvittaessa useammin.

RUOKAILU
Ruoka valmistetaan keskuskeittiöllä. Ruokailu tapahtuu kolmessa ryhmässä. Ensimmäisessä ryhmässä syövät luokat 1, 2 ja 3 klo 10.35.Toisessa ryhmässä eskarit ja valmo. Kolmannessa ryhmässä luokat 4, 5 ja 6 klo 11.45. Oppilas ottaa itse ruokaa sen verran kun hän jaksaa syödä. Toivomme, että kaikkia ruokia maistetaan. Ruoka-allergioista on ehdottomasti tiedotettava ja toimitettava lääkärintodistuksen/terveydenhoitajantodistuksen koulun keittiölle. Laktoosittomasta ruokavaliosta riittää ilmoitus keittiölle. Koulu tarjoaa kaikille oppilaille ilmaisen ksylitolipastillin ruokailun jälkeen.

POISSAOLOT
Sairaustapauksissa poissaolosta huoltajan tulee mahdollisimman nopeasti ilmoittaa luokanopettajalle poissaolon syy ja kesto. Oppilaalle voidaan myöntää lupa poissaoloon koulusta pätevästä syystä. Ylimääräiset lomapäivät on aina anottava koululta etukäteen. Luokanopettaja myöntää enintään viiden koulupäivän mittaiset lomat .
Rehtori myöntää 6-20 koulupäivän mittaiset lomat. Yli 20 koulupäivän mittaiset lomat myöntää opetustoimenjohtaja. Ylimääräisen loman aikana koulussa käsitellyt asiat oppilas opiskelee omatoimisesti ja tekee annetut tehtävät. Poissaolon lupahakemus ja linkki Wilman etusivulle löytyvät Aron koulun kotisivulta. Poissaolohakemus tulee tehdä sähköisesti Wilmassa.

VAKUUTUSASIAA
Koulutuksen järjestäjä (Kauhajoen kaupunki) on vakuuttanut oppilaat koulutapaturmien osalta. Vakuutus korvaa koulussa ja koulumatkoilla tapahtuneet tapaturmat. Koulumatkalla tarkoitetaan matkaa suoraan koulusta kotiin ja toisinpäin. Vakuutus korvaa tapaturmasta aiheutuneet välittömät terveydenhoidon kustannukset julkisen terveydenhuollon taksojen mukaisesti. Eli ensisijaisesti tapaturmien hoito tapahtuu terveyskeskuksen kautta.
Koulutapaturman sattuessa koulusta lähetetään kotiin vakuutusyhtiön korvaushakemus tapaturmasta. Lomake palautetaan kouluun täytettynä ja allekirjoitettuna. Mikäli tapaturmasta on aiheutunut kuluja, liitetään myös kuitit mukaan. Hammastapaturmista on aina täytettävä vakuutusyhtiön lomake.
Koulu ei vastaa / korvaa oppilaiden henkilökohtaista omaisuutta, esim. polkupyörävarkauksia / rikkomisia ja liikuntavarusteiden (sukset / laskettelusukset / luistimet / silmälasit ym.) varkauksia tai rikkoontumisia.
Jos tällaisia tapauksia tulee, kannattaa selvittää omien kotivakuutusten kautta mahdollinen korvaus.

KOULUTERVEYDENHUOLTO
Kouluterveydenhuolto kuuluu Suupohjan neuvolatoimintojen kokonaisuuteen. Toimintaa säädellään Valtioneuvoston asetuksella neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta. Jokaiselle koululle on nimetty oma kouluterveydenhoitaja. Terveydenhoitaja tekee asetuksen mukaiset vuosittaiset terveystarkastukset, joista ensimmäisen ja viidennen luokan terveystarkastukset ovat laajoja. Laajan terveystarkastuksen tekevät terveydenhoitaja ja lääkäri. Muuten tarkastukset ovat terveydenhoitajan tekemiä. Oppilaan laajassa terveystarkastuksessa käytetään apuna oppilaan ja vanhemman täyttämiä terveyskyselylomakkeita. Tarvittaessa pyydetään opettajan arvio oppilaan selviytymisestä koulussa. Laaja terveystarkastus muodostuu erilaisista tutkimuksista, kuten kasvun ja kehityksen seurannasta, näön ja kuulon tutkimisesta sekä oppilaan ja koko perheen hyvinvoinnin ja terveystottumusten selvittelystä. Välivuosina tarkastukset ovat suppeampia. Terveysneuvonnassa käsitellään yksilöllisesti ikäkauteen liittyviä asioita kuten ravitsemus, päivärytmi, hygienia, liikunta ja harrastukset, kaverisuhteet, kiusaaminen, murrosikä, päihteet ym.

Kouluterveydenhoitajan tehtäviin kuuluu myös
• yhteistyö muun opetus- ja oppilashuollon henkilöstön sekä vanhempien kanssa kouluyhteisön ja – ympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden edistäminen
• ottaa kantaa ja auttaa mm sairaus- ja tapaturma-asioissa, erilaisissa fyysisissä ja psyykkisissä ongelmissa sekä koulunkäyntiin liittyvissä asioissa
• oppilaan ohjaaminen asianmukaisiin tutkimuksiin ja hoitoon sekä pitkäaikaisesti sairaiden oppilaiden huomioiminen kouluyhteisössä tarpeen vaatimalla tavalla
• yleisestä rokotusohjelmasta huolehtiminen

Kouluterveydenhoitaja on paikalla Aron koululla tiistaisin ja torstaisin. Aron koululla kouluterveydenhoitaja on Eija Äijö p. 040-5376539 eija.aijo@llky.fi , myös Wilman kautta tavoittaa.

VANHEMPAINILLAT
Vanhempainiltoja järjestetään luokittain ja tarvittaessa myös koko koulun yhteisiä tilaisuuksia.

KIRJASTO
Kirjastoauto käy koululla keskiviikkoisin klo 10.40- 11.20.

KULJETUKSET
Anne Ketola p. 040 549 2582

MUU HENKILÖKUNTA
Jenni Katajisto koulukuraattori
Helena Viitanen keittiön emäntä
Arja Kalakoski keittiön emäntä
Tanja Vainionpää keittiöapulainen /tilahuoltaja
Eija Koskela tilahuoltaja
Eija Äijö terveydenhoitaja
Mira Mettälä koulunkäyntiohjaaja
Jutta Kiviluoma koulunkäyntiohjaaja
Maria Nieminen koulunkäyntiohjaaja / ”bussiemäntä”
Daniel Kuja-Kyyny, koulunkäynnin ohjaaja, Harjula ja Aro
Joona Sorila, kiinteistöhuolto

LOMAT
syysloma 18.10.2021 – 22.10.2021
joululoma 23.12.2021 – 9.1.2022
talviloma 28.2..2022 – 4.3.2022
pääsiäisloma 15.4.2022 – 18.4.2022

Perheen yhteiset lomamatkat toivotaan tehtäviksi koulun loma-aikoina.

OPISKELUTARVIKKEET
Perusopetus on maksutonta lainsäädännön mukaisesti. Oppilaat saavat opiskeluun liittyvät tarpeelliset opiskelutarvikkeet ja oppikirjat koulusta. Koska koulun budjetti on tiukka, joudutaan oppikirjoja kierrättämään. Osa oppikirjoista on useita vuosia vanhoja. Oppilas on velvollinen huolehtimaan saamistaan tavaroista ja tarvikkeista. Mikäli oppilas turmelee tai kadottaa esim. oppikirjan, on hän velvollinen hankkimaan uuden tilalle. Samoin tahalliset koulun omaisuuden vahingoittamiset on korvattava.

MUUTA HUOMIOITAVAA
PUHELIMET: Kännykän käyttö on koulupäivän aikana kielletty ilman opettajan lupaa! Koulun puhelimesta oppilaat saavat soittaa vain kouluun liittyvät asiat.
Kaikissa oppilaiden varusteissa on hyvä olla nimi. Koululle on kertynyt suuri määrä oppilailta unohtunutta tavaraa, jolle ei löydy omistajaa. Tähän asiaan toivomme kotien kiinnittävän enemmän huomiota.
Liikuntatunneilla on käytettävä asianmukaisia asusteita ja varusteita.
Suksien säilyttämistä varten koululla on varasto. Oppilaiden on itse huolehdittava välineiden viemisestä sinne. Koulu ei vastaa rakennuksen seinustalle tai pihalle unohdetuista oppilaiden välineistä.
Lukujärjestykset löytyvät Wilmasta.

Aron koulun vanhempaintoimikunta AKVA
Aron koulun vanhempaintoimikunta AKVA toimii tänäkin vuonna mahdollisuuksien mukaan koronatilanteesta riippuen.
Tiedotamme toimikunnan kokouksista ja muusta toiminnasta Wilman välityksellä.
Uusia jäseniä otetaan aina mielihyvin mukaan toimintaan.
t. Merja Paananen pj.
0405508898
merja.paananen@kauhajoki.fi