Kohdeavustukset

Hyvinvointilautakunnan kohdeavustusten jakaminen vuonna 2023

Kohdeavustukset on haettavissa 1.2. – 28.2.2023 kello 15.00 mennessä. 
Hyvinvointilautakunta 25.1.2023 § 5

Linkki kohdeavustuslomakkeeseen:
https://formbox.fi/e-form/fi/kauhajoki/f1f5868bed

Kauhajoen kaupungin hyvinvointilautakunnan talousarviossa varataan vuosittain määräraha liikunta-, nuoriso- sekä kulttuuritoiminnan tukemiseen. Liikuntalaki (390/2015) edellyttää kuntia luomaan yleiset edellytykset liikunnalle paikallistasolla mm. tukemalla kansalais- ja seuratoimintaa. Nuorisolaki (1285/2016) velvoittaa mm. edistämään nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä tukemaan nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa. Laki kuntien kulttuuritoimesta (728/1992) määrittelee kunnan tehtävän kulttuuritoiminnan edistäjänä, tukijana ja järjestäjänä. Laki määrittelee kulttuuritoiminnan olevan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä.

Kohdeavustukset vuodelle 2023

Liikunta-, nuoriso- ja yleisen kulttuuritoiminnan kohdeavustuksia myönnetään rekisteröidyille yhdistyksille tai sellaisille rekisteröimättömille yhteisöille ja ryhmille, jotka harjoittavat kulttuuri-, liikunta tai nuorisotoimintaa. Nuorisotoiminnan kohdeavustettavan ryhmittymän jäsenistöstä 2/3 osaa tulee olla alle 29-vuotiasta. Kohdeavustus myönnetään Kauhajoella tapahtuvaan tai Kauhajoelle tuotettavaan toimintaan. Avustettavan toiminnan toivotaan ilmentävän kaupunkistrategian kasvunkonsteja Kohdaten, Kehuen, Kekseliäästi ja Kannattavasti. Toiminnan ja tapahtuman toivotaan lisäävään yhteistyötä eri toimijoiden kesken ja ulottuvan ikäryhmistä toisiin. Lisäksi toivomme, että toiminnan ja tapahtuman markkinoinnissa kiinnitetään huomiota viestintään ja kotikaupungin markkinointiin eri lähteissä.

Avustuksissa huomioidaan korona-pandemian aiheuttamien rajoitusten vaikutus toiminnan ja tapahtumien järjestämiseen, joten hakemuksiin toivotaan uusia ideoita ja vaihtoehtoisia tapoja kaupungin asukkaiden hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Avustusten myöntämisperusteet

  • haettavan kohdeavustuksen toiminnan laatu, laajuus ja taloudellisuus
  • toiminnan vaikuttavuus Kauhajoen kulttuuri-, liikunta tai nuorisotyölle sekä harrastustoiminnan edistämiselle
  • kunnan strategian tukeminen
  • hakijan omatoimisuus
  • muilta tahoilta saadut avustukset.

Kohdeavustusta ei myönnetä

  • mikäli tukiyhteisön avustus on huomattavan suuri
  • jos järjestö saa toimintaansa avustusta kaupungin muilta sektoreilta
  • ryhmille, joiden toiminta katsotaan kaupungin toimesta järjestetyksi toiminnaksi
  • piirijärjestöille
  • poliittiseen vaalityöhön.

Avustusten hakeminen

Hyvinvointilautakunta julistaa avustukset haettavaksi. Avustusta myönnetään ainoastaan hakemuksesta, joka liitteineen on jätetty määräajassa hyvinvointijohtokunnan käsittelyyn. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa toiminnan / kohteen / hankkeen yksityiskohtainen suunnitelma ja kustannusarvio sekä muualta saatava tulo. Hyvinvointilautakunta pidättää itsellään oikeudet käyttää harkintavaltaa hyväksyä tai hylätä hakemus.

Kohdeavustukset maksetaan kuitteja tai tavaran/toimittajan laskua (ostolaskut ja tuntikirjanpito) vastaan.

Liikuntatoiminnan avustuksiin on vuodelle 2022 varattu 40 000 €.
Nuorisotoiminnan avustuksiin on vuodelle 2022 varattu 12 000 €
Kulttuuritoimen avustuksiin on vuodelle 2022 varattu 20 000 €.

Hakemukset palautetaan sähköpostitse osoitteeseen hyvinvointipalvelut(a)kauhajoki.fi

Tai paperisena Kauhajoen kaupungintalolle postilaatikkoon oven ulkopuolella tai yhteispalvelupisteeseen. Kirjaa tällöin kuoreen ”Kohdeavustus-hakemus”