Hessun harrastekerhot Kauhajoella

Kauhajoella toteutettavat harrastuskerhot

Suomen harrastusmalli ja harrastustakuu on Sanna Marinin hallitusohjelman teema, jonka tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa harrastus koulupäivän yhteydessä. Kauhajoen kaupungin hakemus ”Hessu harrastekerhot Kauhajoella” sai valtionavustusrahoitusta 45 000€. Aiemmin talven 2021 aikana toteutettiin laaja harrastekysely kaikille Suomen peruskouluikäisille. Kauhajoen peruskouluikäisistä reilu kolmannes vastasi kyselyyn. Vastauksia saatiin Kauhajoen jokaisesta alakoulusta ja yläkoulusta. Harrastekyselyn pohjalta muotoutui hankehakemuksen pohja. Tarjottavat harrastukset ovat valikoituneet Opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttaman lasten ja nuorten koululaiskyselyn pohjalta. Lisäksi Kauhajoella on tehty vuoden 2020 ja 2021 aikana useita muita  kyselyitä nuorten vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin liittyen. Kyselyitä ovat toteuttaneet mm. Kauhajoen nuorisovaltuusto ja 4H-yhdistys. Myös nämä kyselyt on huomioitu tämän hankkeen suunnittelussa.

Hessun harrastekerhot -hankkeessa mahdollistetaan kauhajokelaisten lasten ja nuorten harrastustoiveiden mukaiset harrastukset koulupäivän yhteydessä sekä kuljetusten avulla reuna-alueiden lasten osalta ja  erityistä tukea tarvitsevat oppilaat huomioiden. Haasteena kaiken harrastustoiminnan tuottamisessa on yksinäisten ja harrastusta tarvitsevien lasten ja nuorten tavoittaminen. Hessu harrastekerho-mallissa keskitymme erityisesti tähän kysymykseen. Harrastuksista hyötyvien lasten ja nuorten löytämiseksi hankkeessa tehdään tukiverkostoyhteistyötä perusopetuksen,  oppilashuoltoryhmien sekä erityisesti yhteiskoulun tukioppilaiden, oppilaskunnan ja nuorisovaltuuston kanssa. Vertaiskaverit etsivät koulustaan yksinäisiä vähän harrastavia tai kokonaan harrastamattomia kanssaoppilaita, joita kaverina pyydetään kerhotoimintaan mukaan. Lisäksi kerhomaskotti Hessu  jalkautuu kouluihin markkinoimaan alkavia harrasteita sekä kiertää kerhoissa  lukuvuoden aikana videoimassa toimintaa viestintää varten sekä kyselemässä palautetta.

Kauhajoella on laaja harrastusverkosto keskustassa, mutta laajan pitäjän kylissä harrastusmahdollisuudet ovat rajalliset. Julkisen liikenteen rajoittuessa koulukuljetusliikennöintiin on lasten ja nuorten harrastusten mahdollistuminen monilta osin lähes täysin huoltajien kuljetuksen varassa. Useat kylillä tarjotut lapsille ja nuorille suunnatut harrastukset ovat koulukerhoja. Lisäksi kaupunkikeskusta-alueella on runsaasti tarjolla erilaista harrastetekemistä kaiken ikäisille erilaisten toimijoiden tuottamana. Haasteena kaiken harrastustoiminnan tuottamisessa on yksinäisten ja harrastusta tarvitsevien lasten ja nuorten tavoittaminen. Kauhajoella asuva väestö on tilastojen mukaan vähävaraista sekä matalan koulutustason omaavaa. Lisäksi Kauhajoella on noussut huoli lasten ja nuorten yksinäisyydestä ja syrjäytymisestä. Esimerkiksi Kauhajoen kaupungin hyvinvointikertomuksessa nostetaan aihe esiin. Useiden tutkimusten sekä Suomen Eduskunnan hallitusohjelman valossa erityisesti yksinäisyydestä kärsivät nuoret ja lapset hyötyvät harrastustoiminnasta. Harrastuksista hyötyvien lasten ja nuorten löytämiseksi hankkeessa tehdään hyvää ja tiivistä yhteistyötä, jolloin niin ammattilaisten kuin oppilaiden kesken tunnistetaan sellaista harrastustoimintaa, johon oppilas voidaan ohjata. Tällöin tärkeäksi seikaksi nousee tarjottujen harrasteiden maksuttomuus. Kauhajoella on toimiva ja saumaton yhteistyö nuorisopalveluiden, etsivän nuorisotyön sekä perusopetuksen välillä. Nuorisopalveluiden koulunuorisotyöntekijä jalkautuu koulupäiviin ja keskustelee nuorten kanssa. Näiden keskusteluiden avulla löytyvät myös harrastamattomat ja harrastuksesta erityisesti hyötyvät nuoret. Hankeaikana lisäksi kuullaan nuoria ja osallistetaan heitä valittujen harrastekerhojen toteutustapojen ja sisältöjen kehittämiseen ajatustensa mukaisesti.

Parhaimmillaan harrastuksen ohjaaja on yksi turvallinen ja innostava aikuinen lapsen ja nuoren elämässä. Harrastuskerhojen toiminnan laatu ja laadukas sisältö sekä tekemisen tapa onkin yksi hankkeen kärki. Yhtä tärkeäksi nousee harrastusilmapiiri, ohjaajan ja opettajan luoma innostava sekä myönteisen arvostava ilmapiiri. Muun muassa positiivisen pedagogiikan avulla voidaan saavuttaa keinoja, joilla harrastustoiminnan ohjaamisessa huomioidaan jokainen osallistuja kunnioittavan kannustavasti riippumatta osallistujan motiivista osallistua kerhon toimintaan. Harrastuskerhoja ohjaa eri alojen asiantuntijat, jolla on substanssiosaaminen hallussa. Lisäksi kerhotoiminnassa on vahvasti mukana koordinaatio ja erityisesti haastavampien nuorten aktivointiin tarvittava lisäresurssi. Hessun harrastekerhot –hankkeen lähtökohtana on mukava tekeminen, lapsen ja nuoren kiinnostuksen herättäminen sekä kerhotoimintaan kuulumisen avulla yhteisöllisyyden kokemusten saaminen.

Kauhajoella toteutettavat harrastuskerhot on suunniteltu alueen koululaisten vastausten perusteella. Opetus- ja kulttuuriministeriön koululaiskyselyyn Kauhajoella vastasi reilu kolmannes kaupungin perusopetusikäisistä. Erityisesti Kauhajoen yhteiskoulun innokas vastausmäärä on huomioitava kerhojen kohdentamisessa. Kauhajoella on vain yksi yläkoulu, jolloin koko ikäluokalle on logistiikan näkökulmasta taloudellisempi tarjota kerhotoimintaa koulupäivän yhteyteen. Lisäksi juuri murrosiässä omatoiminen harrastaminen vähenee ja esimerkiksi lapsuuden harrastukset usein lopahtavat. Nuoruusiässä harrastuskerhotoiminnalla voi tukea nuoren kasvua ja kehitystä merkittävästi. Kauhajoen 4H-yhdistys ja Nuorisovaltuusto toteuttivat niinikään nuorten harrasteita ja vapaa-ajan viettoa sivuavan kyselyn. Nuorisovaltuuston toteuttamaan hyvinvointikyselyyn vastasi lähes 270 kauhajokelaista yläkoululaista. Kyselyssä nousi esiin nuorten toive erilaisista kokoontumistiloista ja vapaatavoitteisen tekemisen mahdollistamisesta sekä harrastusmahdollisuuksia toivoi noin puolet vastaajista. Kauhajoen 4H:n kyselyyn vastauksensa antoi lähes 290 yläkouluikäistä. Kyselyn vastaajista lähes 40% toivoi lisää tapahtumia nuorille: erilaisia liikunnallisia tapahtumia sekä mahdollisuutta tutustua uusiin ihmisiin. Harrastustoiveissa nousi esiin samankaltaiset teemat kuin OKM:n koululaiskyselyssä mm. ruuan valmistamiseen ja leipomiseen liittyvät kurssit sekä mopon korjaus, keilailu ja kiipeily.

Lähtökohtaisesti harrastuskerhoihin ilmoittaudutaan ja osallistuja sitoutuu kerhoon sen koko toiminta-ajaksi. Oletettavaa kuitenkin on, että harrastekerhoissa on myös osallistujia, jotka eivät sitoudu kerhoon kokoaikaisesti tai haluavat kokeilla hyvin monenlaista tekemistä eri ryhmissä. Vaikka harrastustoiminnan lähtökohtana on pitkäkestoinen ja tavoitteellinen tekeminen, täytyy hankkeen harrastuskerhojen taipua myös sellaisten osallistujien tarpeisiin, jotka piipahtavat kerhoissa. Oleellista on, että mahdollisimman moni lapsi ja nuori saa kokemuksen uudesta harrastusalasta jokaista osallistujaa arvostavassa, turvallisessa ja innostavassa ilmapiirissä. Näiden maistiaistenkin avulla voi yksittäiselle lapselle tai nuorelle syttyä kipinä harrastamiseen.

Lisätiedot:

opistojen rehtori Niina Kiprianoff (etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi  puh. 0401840113)
erityisliikuntakoordinaattori Maarit Kaari (etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi puh. 0405941466)