Esimerkki asemakaavasta

Vireillä olevat kaavat

Asemakaavat

Kaavoitusohjelmassa esitellään tulevia asemakaavoitustarpeita. Kaupunginhallitus esittää vuoden 2022-2026 kaavoitusohjelmaa hyväksyttäväksi valtuustolle. Valtuusto hyväksyi kaavoitusohjelman 8.3.2022.

Kauhajoella ei ole tällä hetkellä vireillä asemakaavahankkeita.

Katso lisätietoa kaavoituksen vaiheista sivun lopusta. Kaavahankkeista lisätietoa saa sähköpostilla, kehittämispäällikkö Marketta Nummijärvi (etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi) puh. 040 481 0003.

Yleiskaavat

Harjannevan tuulivoimaosayleiskaava

Harjannevalla on saatettu vireille Ilmatar Kauhajoki Oy:n aloitteesta tuulivoimaosayleiskaavoitus. Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 24.2.2022 alkaen. OAS pidetään saatavilla kaavaehdotuksen valmistumiseen saakka kaupungintalon teknisten palvelujen toimialalla (III krs) ja Kauhajoen kaupungin nettisivuilla.

Harjannevan tuulivoimaosaleiskaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Mahdollisia mielipiteitä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi toimittaa tekniselle lautakunnalle nähtävilläoloaikana eli osayleiskaavaehdotuksen valmistumiseen saakka osoitteeseen tekninen@kauhajoki.fi tai PL 500, 61801 Kauhajoki.

Harjannevan tuulivoimahankkeen yleisötilaisuus

Harjannevan tuulivoimahanketta ja sen ympäristövaikutusten arviointia koskeva yleisötilaisuus järjestettiin 9.3.2022  Ikkeläjärven nuorisoseurantalo Ilmolassa (Rytinevantie 6, Ikkeläjärvi). Toinen vastaava tilaisuus järjestettiin 10.3.2022 Ilvesjoen nuorisoseurantalo Toimelassa (Ilvesjoentie 691, Ilvesjoki) klo 18. Tilaisuuksiin järjestettiin myös etäyhteys Teamsin välityksellä.

Osayleiskaavan laatii suunnittelukonsultti Sweco Infra & Rail Oy, jonka yhteyshenkilö on Iikka Ranta, iikka.ranta[at]sweco.fi, puh. 040 763 1061. Kauhajoen kaupungilla yhteyshenkilö on kehittämispäällikkö, kaavoittaja Marketta Nummijärvi puh. 040 4810003 marketta.nummijarvi[at]kauhajoki.fi.

Maakuntakaavat

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan kokonaisuudistus

Keväällä 2020 Etelä-Pohjanmaan liitto on aloittanut maakuntakaavan uudistamisen valmistelevat työt mm. laatimalla maakuntakaavan ajantasaisuuden arvioinnin. Etelä-Pohjanmaan liitto tiedottaa uudistuksen etenemisestä Internet-sivuillaan.

Maakuntakaavan uudistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 15.12.2021-15.2.2022 välisen ajan jokaisessa Etelä-Pohjanmaan kunnassa, Etelä-Pohjanmaan liitossa sekä liiton verkkosivuilla.

Maakuntakaavan luonnos pyritään saamaan nähtäville vuoden 2022 aikana ja kaavaehdotus vuonna 2023. Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto hyväksyy uuden Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan 2050 vuonna 2024. Voimaan astuessaan se kumoaa aiemmat kokonais- ja vaihemaakuntakaavat.

Vaihemaakuntakaavan III sisältönä ovat turvetuotanto, suoluonnon suojelu, bioenergialaitokset, energiapuun terminaalit ja puolustusvoimien alueet. Vaihemaakuntakaava on kuulutettu voimaan 23.8.2021. Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan liiton Internet-sivulta.

Lisätietoja maakuntakaavoista saa Etelä-Pohjanmaan liitosta, mm. suunnittelujohtaja Antti Saartenoja, puh. 050 347 9845, sähköposti: etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Kaavoituksen vaiheet

Kaupungin tekninen toimi vastaa kaavojen valmistelusta. Yleis- ja asemakaavaprosesseissa on useita vaiheita, joihin liittyy kaavasuunnitelmien nähtävillepanoa, osallisten kuulemista sekä kunnallista päätöksentekoa.

  1. ENNAKKOVALMISTELU. Maankäytön tarpeita tunnistetaan teknisen toimen, kaupungin muiden toimialojen ja yksityisten toimesta. Kaavahankkeita valmistellaan mm. laadituttamalla selvityksiä kaavoitettavasta alueesta.
  2. PÄÄTÖS KAAVAHANKKEEN ALOITTAMISESTA. Valtuusto hyväksyy vuosittain kaavoitusohjelman, johon kirjataan tulevat kaavahankkeet.  Jos nousee tarve aloittaa kaavaprosessi ilman, että kaavoituskohde on hyväksytty kaavoitusohjelmassa, tekee kaupunginhallitus päätöksen kaavoituksen aloittamisesta.
  3. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Tekninen lautakunta hyväksyy osallistumis- ja arviointisuunnitelman.
  4. LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. Tekninen lautakunta hyväksyy kaavaluonnoksen nähtäville pantavaksi. Kaava-asiakirjat asetetaan julkisesti nähtäville 2-4 viikoksi. Kaavoitettavan alueen maanomistajilta, naapurimaanomistajilta ja tunnistetuilta osallisilta pyydetään lausunnot kaavasta. Luonnoksen nähtävilläolosta ilmoitetaan kaupungin Internet-sivuilla ja Kauhajoki-lehdessä.
  5. EHDOTUSVAIHEEN KUULEMINEN. Luonnosvaiheessa saadun palautteen perusteella laaditaan kaavaehdotus. Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle kaavaehdotuksen nähtäville panosta. Kaupunginhallitus päättää kaavaehdotuksen nähtäville panosta 30 päiväksi. Osallisisilta pyydetään lausunto ja nähtävillä olosta ilmoitetaan netissä ja Kauhajoki-lehdessä. Jos ehdotuksen nähtävillä olon jälkeen kaavaan tehdään isoja muutoksia, laitetaan kaava uudestaan nähtäville 30 päiväksi.
  6. PÄÄTÖKSENTEKO. Ehdotusvaiheen nähtävillä olon jälkeen kaava valmistellaan valmiiksi. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle kaavat hyväksyttäväksi. Pienistä kaavoista voi päättää kaupunginhallitus ilman valtuustokäsittelyä.
  7. VALITUSAIKA JA VALITUSTEN KÄSITTELY. Kaavan hyväksymisen jälkeen on 30 päivän valitusaika, jolloin osalliset voivat esittää kaavapäätöksen kumoamista. Mikäli kaavasta valitetaan, siirtyy asia hallinto-oikeuden käsiteltäväksi.
  8. KAAVAN VOIMAANTULO KUULUTUKSELLA. Kun valitusaika on ohi tai päätökset saatu valituksista, kuulutetaan kaavat voimaan lehtikuulutuksella.
Kaavio kaavoituksen vaiheista
Kaavaprosessin tärkeimmät vaiheet ovat luonnosvaihe, ehdotusvaihe ja päätöksenteko