Esimerkki asemakaavasta

Vireillä olevat kaavat

Asemakaavat

Kauhajoella ei ole juuri nyt vireillä asemakaavahankkeita.

Kaavoitusohjelmassa esitellään tulevia asemakaavoitustarpeita. Valtuusto hyväksyi vuoden 2021 kaavoitusohjelman 22.2.2021.

Katso lisätietoa kaavoituksen vaiheista sivun lopusta.

Kaavahankkeista lisätietoa saa sähköpostilla, kehittämispäällikkö Marketta Nummijärvi (etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi) puh. 040 481 0003.

Yleiskaavat

Yleiskaavoja ei ole vireillä.

Maakuntakaavat

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan kokonaisuudistus

Keväällä 2020 Etelä-Pohjanmaan liitto on aloittanut maakuntakaavan uudistamisen valmistelevat työt mm. laatimalla maakuntakaavan ajantasaisuuden arvioinnin. Etelä-Pohjanmaan liitto tiedottaa uudistuksen etenemisestä Internet-sivuillaan.

Vaihemaakuntakaavan III sisältönä ovat turvetuotanto, suoluonnon suojelu, bioenergialaitokset, energiapuun terminaalit ja puolustusvoimien alueet. Kaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa joulukuussa 2018. Hyväksymispäätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen, joten kaava ei ole vielä lainvoimainen. Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan liiton Internet-sivulta.

Lisätietoja maakuntakaavoista saa Etelä-Pohjanmaan liitosta, mm. suunnittelujohtaja Antti Saartenoja, puh. 050 347 9845, sähköposti: etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Kaavoituksen vaiheet

Kaupungin tekninen toimi vastaa kaavojen valmistelusta. Yleis- ja asemakaavaprosesseissa on useita vaiheita, joihin liittyy kaavasuunnitelmien nähtävillepanoa, osallisten kuulemista sekä kunnallista päätöksentekoa.

  1. ENNAKKOVALMISTELU. Maankäytön tarpeita tunnistetaan teknisen toimen, kaupungin muiden toimialojen ja yksityisten toimesta. Kaavahankkeita valmistellaan mm. laadituttamalla selvityksiä kaavoitettavasta alueesta.
  2. PÄÄTÖS KAAVAHANKKEEN ALOITTAMISESTA. Valtuusto hyväksyy vuosittain kaavoitusohjelman, johon kirjataan tulevat kaavahankkeet.  Jos nousee tarve aloittaa kaavaprosessi ilman, että kaavoituskohde on hyväksytty kaavoitusohjelmassa, tekee kaupunginhallitus päätöksen kaavoituksen aloittamisesta.
  3. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Tekninen lautakunta hyväksyy osallistumis- ja arviointisuunnitelman.
  4. LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. Tekninen lautakunta hyväksyy kaavaluonnoksen nähtäville pantavaksi. Kaava-asiakirjat asetetaan julkisesti nähtäville 2-4 viikoksi. Kaavoitettavan alueen maanomistajilta, naapurimaanomistajilta ja tunnistetuilta osallisilta pyydetään lausunnot kaavasta. Luonnoksen nähtävilläolosta ilmoitetaan kaupungin Internet-sivuilla ja Kauhajoki-lehdessä.
  5. EHDOTUSVAIHEEN KUULEMINEN. Luonnosvaiheessa saadun palautteen perusteella laaditaan kaavaehdotus. Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle kaavaehdotuksen nähtäville panosta. Kaupunginhallitus päättää kaavaehdotuksen nähtäville panosta 30 päiväksi. Osallisisilta pyydetään lausunto ja nähtävillä olosta ilmoitetaan netissä ja Kauhajoki-lehdessä. Jos ehdotuksen nähtävillä olon jälkeen kaavaan tehdään isoja muutoksia, laitetaan kaava uudestaan nähtäville 30 päiväksi.
  6. PÄÄTÖKSENTEKO. Ehdotusvaiheen nähtävillä olon jälkeen kaava valmistellaan valmiiksi. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle kaavat hyväksyttäväksi. Pienistä kaavoista voi päättää kaupunginhallitus ilman valtuustokäsittelyä.
  7. VALITUSAIKA JA VALITUSTEN KÄSITTELY. Kaavan hyväksymisen jälkeen on 30 päivän valitusaika, jolloin osalliset voivat esittää kaavapäätöksen kumoamista. Mikäli kaavasta valitetaan, siirtyy asia hallinto-oikeuden käsiteltäväksi.
  8. KAAVAN VOIMAANTULO KUULUTUKSELLA. Kun valitusaika on ohi tai päätökset saatu valituksista, kuulutetaan kaavat voimaan lehtikuulutuksella.
Kaavio kaavoituksen vaiheista
Kaavaprosessin tärkeimmät vaiheet ovat luonnosvaihe, ehdotusvaihe ja päätöksenteko