Esimerkki asemakaavasta

Kaavoitusohjelma

Kaavoituskatsaus ja -ohjelma

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee laatia vuosittain katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä päätökset, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.

Vuoden 2020 kaavoituskatsaus ja kaavoitusohjelma 2021-2025 on käsitelty teknisessä lautakunnassa 26.1.2021. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavoitusohjelman 22.2.2021.

Ohjelmassa asemakaavan muutoksia

Kaavoituksen lähitulevaisuuden tarpeet ovat osaksi kaavamuutoksia, osaksi uutta asemakaavoitusta.

Asemakaavan laajentumisalueiksi on merkitty asemakaavan saartamia kaavoittamattomia alueita. Mm. Neva-Kokon alue Aninkujan varrella on merkitty sekä yleiskaavoituksen että asemakaavoituksen kohteeksi. Kaupunki laatii uutta asemakaavaa vain omassa omistuksessaan oleville maille.

Kaavanmuutostarpeet liittyvät kaupungin keskustan kehittämiseen. Ne täsmentyvät vuoden 2021 aikana laadittavan puu- ja kerrostalorakentamisen esiselvityksen tulosten avulla.

Yleiskaavoituksen tarpeet

Kauhajoen keskustaajaman asemakaava-alueelle ja sitä ympäröiville maaseutualueille on hyväksytty vuonna 2018 oikeusvaikutukseton osayleiskaava (Keskustaajaman osayleiskaava 2035). Tulevat yleiskaavoituksen tarpeet on esitetty kaavoitusohjelmassa, jonka valtuusto on hyväksynyt.

Asemakaavoitusta ohjaavan yleiskaavasuunnittelun tarvetta on Uuden-Kokon alueella Aninkujan varrella.

Taajaman ympärillä on usealla suunnalla rakentamista ohjaavien kyläyleiskaavojen tarvetta.